ประกาศวันอบรมโดรนครูชายแดนใต้ 29-31 มี.ค.นี้

           ประกาศแจ้งวันอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา Software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ให้ครูชายแดนใต้  เป็นวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เซาเทิร์นวิว ปัตตานี  ขอให้ครูทุกท่านที่จะเข้ารับการอบรมโหลดแอปหมอชนะไว้ทุกคน และดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ 

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา Software

“เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ปี 2564 ทั้งระดับประถมและมัธยม

ลำดับที่

โรงเรียนประถมศึกษา

จังหวัด

โทร

ลำดับที่

โรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัด

โทร

1

บ้านพะปูเงาะ  

จ.ยะลา    

086-2880214

1.

บ้านน้ำบ่อ 

จ.ปัตตานี     

087-9688533

2.

บ้านบาลูกายาอิง

จ.นราธิวาส 

080-1376017

2.

บาเจาะ

จ.นราธิวาส

081-3880212

3.

บ้านปงตา

จ.ยะลา

088-3994751

3

บ้านบากง

จ.ปัตตานี

088-3951974

4.

บ้านเบญญา

จ.ยะลา

091-0488509

4

ชุมชนบ้านกะมิยอ

จ.ปัตตานี

084-0670342

5.

คุรุชนพัฒนา

จ.ยะลา

089-9774184

5

เมืองปัตตานี

จ.ปัตตานี

082-0069369

6.

บ้านฮูแตยือลอ

จ.นราธิวาส 

093-5822197

6

ศิริราษฎร์สามัคคี

จ.ปัตตานี

089-8786006

7.

บ้านปาแตรายอ

จ.ยะลา

084-3139223

7.

บ้านบางมะรวด

จ.ปัตตานี

081-3680635

8.

บ้านทุ่ง

จ.ปัตตานี

089-2971363

8.

บ้านน้ำดำ

จ.ปัตตานี

087-2867577

9.

ชุมชนบ้านปาตา

จ.ปัตตานี

098-0283878

9.

ราชประชานุเคราะห์ 40

จ.ปัตตานี

080-1461627

10.

บ้านท่าข้าม

จ.ปัตตานี

081-1833044

10.

ศรีวารินทร์

จ.นราธิวาส

087-8033128

11.

บ้านควนดิน

จ.ปัตตานี

091-8468640

11.

บ้านหนองแรต

จ.ปัตตานี

086-9666563

12.

บ้านท่าพง

จ.ปัตตานี

063-0788086

12.

สตูลวิทยา

จ.สตูล

094-5513516

13.

บ้านท่าน้ำ

จ.ปัตตานี

063-8263367

13.

ประตูโพธิ์วิทยา

จ.ปัตตานี

087-2869286

14.

ยะหริ่ง

จ.ปัตตานี

084-7494876

14.

บ้านตาบา

จ.นราธิวาส

087-8945899

15.

บ้านสระมาลา

จ.ปัตตานี

081-0931100

15.

ราชประชานุเคราะห์ 41

จ.ยะลา

0807010427

16.

บ้านตันหยงดาลอ

จ.ปัตตานี

089-6553934

16.

จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

จ.ยะลา

0878994398

17.

บ้านจะรัง

จ.ปัตตานี

083-1705128

17.

วังกะพ้อพิทยาคม

จ.ปัตตานี

095-0371430

18.

รัชดาภิเษก

จ.ปัตตานี

063-3053899

18.

บ้านบางทัน

จ.ปัตตานี

089-2963684

19.

บ้านดาโต๊ะ

จ.ปัตตานี

083-0375592

19.

ราชประชานุเคราะห์ 42

จ.สตูล

086-9664808

20.

ชุมชนบ้านตลุโบะ

จ.ปัตตานี

081-2775353

20.

เดชะปัตตนยานุกูล

จ.ปัตตานี

080-5407156

21.

อนุบาลควนกาหลง

จ.สตูล

093-6216544

21.

บ้านตะโละหะลอ

จ.ยะลา

091-8477012

22.

บ้านตาลีอายร์

จ.ปัตตานี

093-6349228

22.

บ้านหลักเขต

จ.ยะลา

064-4759000

23.

บ้านคูระ

จ.ปัตตานี

062-2087189

23.

สายบุรีแจ้งประชาคาร

จ.ปัตตานี

0901806861

24.

บ้านราวอ

จ.ปัตตานี

080-8648089

24.

บูกิตประชาอุปถัมภ์

จ.นราธิวาส

096-8496500

25.

ชุมชนบ้านปูยุด

จ.ปัตตานี

089-6543093

25.

สุคิรินวิทยา

จ.นราธิวาส

062-3493787

26.

บ้านดือแยหะยี

จ.นราธิวาส

098-0501440

26.

เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

จ.ยะลา

081-0967015

27.

บ้านหัวคลอง

จ.ปัตตานี

087-9682815

27.

เวียงสุวรรณวิทยาคม

จ.นราธิวาส

089-2963961

28.

บ้านจือนือแร

จ.ยะลา

087-9754837

28.

บ้านมะปริง

จ.ปัตตานี

081-3285311

29.

บ้านโคกหมัก

จ.ปัตตานี

083-1759108

29.

บ้านตันหยงเปาว์

จ.ปัตตานี

084-0597026

30.

บ้านลดา

จ.ปัตตานี

062-2127974

30.

สะนอพิทยาคม

จ.ปัตตานี

093-6429065

31.

บ้านเตราะหัก

จ.ปัตตานี

084-8615137

31.

ท่าข้ามวิทยาคาร

จ.ปัตตานี

086-9646145

32.

บ้านป่าทุ่ง

จ.ปัตตานี

 

32.

ทุ่งยางแดงพิทยาคม

จ.ปัตตานี

089-5959408

33.

บ้านละเวง

จ.ปัตตานี

086-3036428

33.

เบตง วีระราษฎร์ประสาน

จ.ยะลา

081-5410363

34.

บ้านปลักปรือ

จ.ปัตตานี

080-1361988

34.

ไทยรัฐวิทยา 94

จ.ยะลา

089-2999513

35.

บ้านบูโกะ

จ.ปัตตานี

089-8799945

35.

นราสิกขาลัย

จ.นราธิวาส

065-1492594

36.

บ้านจาหนัน

จ.ยะลา

085-7994877

36.

สุวรรณไพบูลย์

จ.ปัตตานี

081-0948063

37.

บ้านเจาะบาแน

จ.ปัตตานี

081-0994896

37.

พิมานพิทยาสรรค์

จ.สตูล

084-9959594

38.

บ้านเจาะกือแย

จ.ปัตตานี

065-5799706

38.

บ้านลาแล

จ.นราธิวาส

081-7667394

39.

บ้านโต๊ะชูด

จ.ปัตตานี

093-3586742

39.

บันนังสตาวิทยา

จ.ยะลา

089-6544392

40.

บ้านนาค้อกลาง

จ.ปัตตานี

081-0960101

40.

บ้านปาลัส

จ.ปัตตานี

089-1284630

41.

อนุบาลยะลา

จ.ยะลา

086-3253916

41.

พัฒนาบาลอ

จ.ยะลา

0872903755

42.

บ้านบือเจาะ

จ.ปัตตานี

097-3477333

42.

คณะราษฎร์บำรุง 2

จ.ยะลา

0935800322

43.

บ้านตะบิ้ง

จ.ปัตตานี

086-2965051

43.

นิคมพัฒนาวิทย์

จ.ยะลา

089-5983193

44.

บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

จ.ปัตตานี

089-4956253

44.

บ้านเกาะเปาะ

จ.ปัตตานี

081-5696475

45.

บ้านอินทนิล

จ.ปัตตานี

089-9915762

45.

รือเสาะชนูปถัมภ์

จ.นราธิวาส

083-5924669

46.

บ้านอูเป๊าะ

จ.ยะลา

093-5907936

46.

บ้านกาตอง

จ.ยะลา

093-9268796

47.

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2

จ.ยะลา

080-5395255

47.

บ้านบูดี

จ.ปัตตานี

093-2291017

48.

บ้านบาโลย

จ.ปัตตานี

086-2952073

48.

ราชประชานุเคราะห์ 43

จ.ยะลา

 

49.

บ้านบือแต

จ.ปัตตานี

085-1124812

49.

บ้านท่าน้ำตะวันออก

จ.ปัตตานี

098-6966238

50.

บ้านจะมาแกะ

จ.นราธิวาส

087-9671628

50.

บ้านคาโต

จ.ปัตตานี

093-6190088