๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

 


๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

“วันนวมินทรมหาราช”

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมโดรนฟรี

 


                     สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดรนอัจฉริยะ(Smart Drone) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยเเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมโดรน ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนและฝึกทักษะการบินโดรนด้วยตนเอง Learning by doing

             ในการนี้ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญ ครู และนักเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อบรมวันละ ๑ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (สถานศึกษาที่พานักเรียนมาร่วมการอบรมมากกว่า ๑๐ คนจะได้รับมอบโดรนเพื่อการศึกษา ๑ ลำไปใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรม coding เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับทางสมาคมฯในโอกาสต่อไป ) รับจำนวนจำกัดวันละ ๔๐ ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร

                             

อบรมการใช้งาน"โดรน"ฟรี ที่นครพนม
        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรม “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรในการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดการอบรม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม- วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมเดิม จังหวัดนครพนม ในการนี้ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ ท่านเท่านั้น (ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) 


ดาวน์โหลดใบสมัคร