การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรสู่การใช้งาน : ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

       ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรนและการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษรในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2565  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร


ประกาศผลรางวัลการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร

 

            รางวัลชนะเลิศ

              โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  จังหวัดนนทบุรี

              1. นาย รอมฎอน บุญสว่าง

              2. นาย มุอ๊าซ หมัดซาและ

              3. นาย วิศรุต เดชพระ

                  
                      
         ภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ พระนามิไธยย่อ สธ.

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะถิ่นทรุกันดารทั่วประเทศ ผ่านโครงการตาม พระราชดำริส่วนพระองค์มากมาย ทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา และเทคโนโลยี วิทยาการแขนงต่าง ๆ ทรงเป็นต้นแบบการเรียนรู้ใ้หแ้ก่พสกนิกรชาวไทยประดจุดั่งพระผู้ทรงเป็นแสงสว่างนำทางการศึกษาไทยให้ยาวชนได้ ผลิบานเติบโตอย่างมีคุณภาพ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

              1. นาย กฤช โล่ห์อมรเวช

              2. น.ส.โชติกา อุดมสรณ์

              3. น.ส.นภัสนันท์ ชนะโชติ

               4. น.ส.ระพีพัชร สายขุน 

              
              ภาพภูฟ้าเพื่อเรา  องค์ประกอบ ชื่อภูฟ้า หมวก แก้วน้ำ กระติกน้ำ ถุงผ้า

           จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ซึ่งยังดำรงพระยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พระราชทานชื่อร้านว่า “ร้านภูฟ้า” จึงเป็นแรงบัลดานใจให้จัดทำรูปนี้ขึ้น โดย จะมีชื่อร้านว่าภูฟ้า และมีสินค้าภายในร้าน บางส่วน เช่น แก้วน้ำ เสื้อผ้า หมวก เป็นต้น

       รางวัลความคิดสร้างสรรค์

            โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

             1. Krijirat Thongbunlorm

             2. Sangpoom kittichitt

                               

                                 ภาพพระนามาภิไธยย่อ ภปร. 2 มิติ แบบเคลื่อนไหว