อบรมโดรนเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานที่อุบลราชธานี

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี