สรุปผลการแข่งขัน Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่  ทีม R.B.1   โรงเรียนวัดราชบพิธ   
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายเกรียงอนันต์ แซ่เล้า
                           2. นายปวีรวุฒิ ประสิทธิ์ชยพล
                           3. นายอนุเทพ นิธิสมบัติสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่  ทีม TRP1  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายกิตติกวิน กองช่าง
                           2. นายภาคิน ประดิษฐาน
                           3. นายศราวุธ ภูฆัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
ได้แก่  ทีม เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม 1 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ
                           2. นายเจตน์สฤษฏิ์ สุทารัมย์
                           3. นายณัฐวุฒิ กลางยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่  ทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายธนชิต ถ้วยทอง
                           2. ด.ญ.กมลวรรณ คล้ายแก้ว
                           3. นายทรงพล วัฒนธีรางกูร

กติกาการแข่งขัน Deone Mission ชิงถ้วยพระราชทาน


             สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขัน Drone Mission King's Cup  ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท 

ประกาศผลการแข่งขันโครงการอบรม “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”


ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ เรื่อง“เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ครั้งที่ ๒ ให้กับครูและนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น มีผลการแข่งขันดังนี้