อบรมโดรนอัจฉริยะ

              สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในหัวข้อ “โดรนอัจฉริยะ” (Sky Innovator : Coding for Drone Mastery) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมโดรน และเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่