อบรมโดรนอัจฉริยะ

              สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในหัวข้อ “โดรนอัจฉริยะ” (Sky Innovator : Coding for Drone Mastery) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมโดรน และเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และเพื่อเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันเครื่องบิน (Aviation Mastery) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนกรกฏาคม โดยกำหนดจัดการอบรม ในวันที่ ๑๓ และ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน (อาคาร ๗) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
              ทางสมาคมฯจึงขอเรียนเชิญครู นักเรียน และเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมในวันเวลาดังกล่าว (รับจำนวนจำกัด วันละ ๔๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่สมัครก่อน)


         แสกนใบสมัคร