#Category 1

Browse More

#Category 2

Browse More

#Category 3

Browse More

#Category 4

Browse More

อบรมโดรนอัจฉริยะ

              สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในหัวข้อ “โดรนอัจฉริยะ” (Sky Innovator : Coding for Drone Mastery) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมโดรน และเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่

การแข่งขัน Drone mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ

 


          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ (ประเทศไทย) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนประลองปัญญา (Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นรอบตัดสินชิงชนะเลิศ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสดเวลา 14.05-16.00 น. 

5 ธันวาคม


5 ธันวาคม 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
    
 

การแข่งขันโดรนแปรอักษรชิงถ้วยพระราชทานฯ

 


         ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร (Drone Light Show Pattern Design) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่

อบรมการใช้โดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 


          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทำ โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้และฝึก

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

 


๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

“วันนวมินทรมหาราช”

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมโดรนฟรี

 


                     สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดรนอัจฉริยะ(Smart Drone) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยเเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมโดรน ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนและฝึกทักษะการบินโดรนด้วยตนเอง Learning by doing

             ในการนี้ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญ ครู และนักเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อบรมวันละ ๑ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (สถานศึกษาที่พานักเรียนมาร่วมการอบรมมากกว่า ๑๐ คนจะได้รับมอบโดรนเพื่อการศึกษา ๑ ลำไปใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรม coding เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับทางสมาคมฯในโอกาสต่อไป ) รับจำนวนจำกัดวันละ ๔๐ ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร

                             

อบรมการใช้งาน"โดรน"ฟรี ที่นครพนม
        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรม “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรในการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดการอบรม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม- วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมเดิม จังหวัดนครพนม ในการนี้ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ ท่านเท่านั้น (ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) 


ดาวน์โหลดใบสมัคร


อบรมโดรนเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานที่อุบลราชธานี

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ