การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรสู่การใช้งาน : ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

       ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรนและการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษรในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2565  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร


ประกาศผลรางวัลการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร

 

            รางวัลชนะเลิศ

              โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  จังหวัดนนทบุรี

              1. นาย รอมฎอน บุญสว่าง

              2. นาย มุอ๊าซ หมัดซาและ

              3. นาย วิศรุต เดชพระ

                  
                      
         ภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ พระนามิไธยย่อ สธ.

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะถิ่นทรุกันดารทั่วประเทศ ผ่านโครงการตาม พระราชดำริส่วนพระองค์มากมาย ทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา และเทคโนโลยี วิทยาการแขนงต่าง ๆ ทรงเป็นต้นแบบการเรียนรู้ใ้หแ้ก่พสกนิกรชาวไทยประดจุดั่งพระผู้ทรงเป็นแสงสว่างนำทางการศึกษาไทยให้ยาวชนได้ ผลิบานเติบโตอย่างมีคุณภาพ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

              1. นาย กฤช โล่ห์อมรเวช

              2. น.ส.โชติกา อุดมสรณ์

              3. น.ส.นภัสนันท์ ชนะโชติ

               4. น.ส.ระพีพัชร สายขุน 

              
              ภาพภูฟ้าเพื่อเรา  องค์ประกอบ ชื่อภูฟ้า หมวก แก้วน้ำ กระติกน้ำ ถุงผ้า

           จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ซึ่งยังดำรงพระยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พระราชทานชื่อร้านว่า “ร้านภูฟ้า” จึงเป็นแรงบัลดานใจให้จัดทำรูปนี้ขึ้น โดย จะมีชื่อร้านว่าภูฟ้า และมีสินค้าภายในร้าน บางส่วน เช่น แก้วน้ำ เสื้อผ้า หมวก เป็นต้น

       รางวัลความคิดสร้างสรรค์

            โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

             1. Krijirat Thongbunlorm

             2. Sangpoom kittichitt

                               

                                 ภาพพระนามาภิไธยย่อ ภปร. 2 มิติ แบบเคลื่อนไหว


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล

 

          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญขวนนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ผ่านการอบรมใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์ สู่การใช้งาน"ส่งผลงานการออกแบบแผนการบิน    โดรนแปรอักษรจำนวน 700 ลำ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ชนะเลิศ จะได้รางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่ https://forms.gle/iXss1eM2W5wfqcBB6 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2565 ประกาศผลทางเวปไซด์สมาคมฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 

จดหมายเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

 


   13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  สถิตในใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ขอเชิญเข้าร่วม"การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร รอบพิเศษ"

 

          ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร Indoor /Outdoor เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565  ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดย การอบรมแบ่งเป็น 2 รอบๆละ 2 วัน  รอบแรก วันที่ 25-26 ตุลาคม และ รอบที่ 2 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565  อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด รอบละ 40 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนดสอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร  


        


   


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน"ครั้งที่ 4

 

            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคกลาง ครั้งที่ 4 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ   โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 
3-5 กันยายน 2565  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับจำนวนจำกัด  50 ท่าน   สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294 (อบรมฟรี)

สมัครอบรมสแกนQR Code ที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน"ครั้งที่ 3

            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคกลาง ครั้งที่ 3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ   โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่  25-27  สิงหาคม  2565  โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี  รับจำนวนจำกัด 25 สถาบันๆ ละ 2 คน รวม  50 คน ปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  อบรมฟรี สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญ

สมัครอบรมสแกนQR Code ที่นี่ 

ขอเชิญชมการแสดงโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

              ขอเชิญชมการแสดงโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ณ ท้องสนามหลวง เวลา 19.19 น.โดยประมาณ 

            การแสดงโชว์ในครั้งนี้จะมีการแปรอักษรเป็น รูปภาพจำนวน 11 ภาพ โดยหนึ่งในนั้น เป็นผลงานที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ"การออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติในหลวง ชื่อชุด "เจ้าฟ้านักบิน"ซึ่งแสดงถึงพระอัฉริยภาพด้านการบินของในหลวง โดยผลงานดังกล่าว เป็นผลงานการออกแบบของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการอบรมในโครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน"ที่ทางสมาคมฯร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

                
        
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   28 กรกฎาคม 2565 

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงาน สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ครั้งที่ 2

 


             สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคกลาง ครั้งที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ   โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่  8 -10  กรกฎาคม  2565  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับจำนวนจำกัด 25 สถาบันๆ ละ 2 คน รวม  50 คน ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  อบรมฟรี สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญ

สมัครอบรมได้ที่การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ครั้งที่ 1

 

       สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ครั้งที่ 1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) 
ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ   โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ  (ทุ่งสีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด 25 สถาบันๆ ละ 2 คน รวม  50 คน (ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2565)  
    
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

1.     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ    2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                              ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ


สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition

 สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition


สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition 28 มีค. 2022

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อทีม  30 + ยังแจ๋ว 1

1.      นักบิน นาย อดิเทพ เลิศเจษฏากุล (ตั้ม) 33 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย ธนากร จตุพศ 34 ปี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม Pokpong 

1.      นักบิน  ดช.ภาคิน ศิริกุล (ปกป้อง) 13 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย พงศกร ศิริกุล

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม Xblades Racing

1.      นักบิน ดช. วรวิทย์ ทรัพย์ศรี (เปปเปอร์) 7 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย วรสรณ์ ทรัพย์ศรี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

ทีม KKS.RACING ONE

1.      นักบิน นาย ชินวัตร บุญสมยา (ปั้น) 18 ปี

          2.   ผู้ช่วย นาย อภิชาติ บุญสมยา


           HACKaTHAIALND Drone Competition                    


         HACKaTHAILAND ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เปิดสนามท้าประลองกับการแข่งขัน HACKaTHAIALND Drone Competition ขอวัดกันที่ความเร็วและเทคนิค ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กัน
 ในงาน  HACKaTHAILAND  2022 ใน วันที่ 28 มีนาคม 2565 
ที่ HACKaTHAILAND  VENUE @ TRUE DIGITAL PARK

รางวัลชนะเลิศ   30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   5,000  บาท

เข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

🗓 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

🕙 เวลา 10.30-17.30 น. 

📍HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK ชั้น 3 ลานสนามแข่ง Drone Competition

HACKaTHAILAND Drone Competition

 เชิญพบกับการแข่งขัน Drone racing 

ในงาน HACKaTHAILAND  2022 

ใน วันที่ 28 มีนาคม 2565

ที่ HACKaTHAILAND  VENUE @ TRUE DIGITAL PARK


                 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม จัดการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Compitition กิจกรรมการแข่งขันเพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการบินโดรน กีฬาในยุคไฮเทค โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-17.00 น ที่ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK ชั้น 3 ลานสนามแข่งโดรน นอกจากนี้ในงาน "น้องมิลค์"แชมป์บิน โดรนระดับโลก จะมาโชว์ความสามารถและบอกเล่าประสบการณ์ รวมทั้งเทคนิคการบินโดรนให้รับชม   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาว์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ Email : rcsayoungpilot@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม  2565

                          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมขมและเชียร์ได้ ที่ HACKaTHAILAND Venue@True  Digital PARK ชั้น 3 ลานสนามแข่ง Drone  เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   

ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขัน

          ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf) 

         ดาวน์โหลดใบสมัคร