5 ธันวาคม


5 ธันวาคม 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
    
 

การแข่งขันโดรนแปรอักษรชิงถ้วยพระราชทานฯ

 


         ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร (Drone Light Show Pattern Design) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่

อบรมการใช้โดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 


          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทำ โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้และฝึก

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

 


๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

“วันนวมินทรมหาราช”

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมโดรนฟรี

 


                     สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดรนอัจฉริยะ(Smart Drone) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยเเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมโดรน ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนและฝึกทักษะการบินโดรนด้วยตนเอง Learning by doing

             ในการนี้ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญ ครู และนักเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อบรมวันละ ๑ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (สถานศึกษาที่พานักเรียนมาร่วมการอบรมมากกว่า ๑๐ คนจะได้รับมอบโดรนเพื่อการศึกษา ๑ ลำไปใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรม coding เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับทางสมาคมฯในโอกาสต่อไป ) รับจำนวนจำกัดวันละ ๔๐ ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร

                             

อบรมการใช้งาน"โดรน"ฟรี ที่นครพนม
        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรม “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรในการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดการอบรม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม- วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมเดิม จังหวัดนครพนม ในการนี้ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ ท่านเท่านั้น (ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) 


ดาวน์โหลดใบสมัคร


อบรมโดรนเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานที่อุบลราชธานี

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

อบรมโดรนที่เชียงคาน

 


        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  และโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา  จังหวัดเลย

เปิดอบรมโดรนที่หนองคาย

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

อบรม"โดรน"ประยุกต์สู่การใช้งานฟรี

 


    สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 


    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและทีมงาน
สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ประกาศแจ้งปิดรับสมัคร (จังหวัดตรัง)

เนื่องด้วยมีผู้สนใจผู้สมัครเข้าอบรมโดรนที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง ครบจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแลัว ทางสมาคมฯจึงขอแจ้งปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 

ขอบคุณค่ะ 

(ผู้ที่สมัครอบรมไม่ทันสามารถสมัคร ครั้งต่อไปที่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค่ะ)

การอบรมการประยุกต์ใช้งานโดรน ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคใต้ครั้งที่  4 ที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เชิญอบรมการประยุกต์ใช้งานโดรน ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดกระบี่

 

     
           สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคใต้ครั้งที่ 3 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่ 

Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ

 


              ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนซอฟแวร์ควบคุมโดรนให้ปฏิบัติตามภารกิจ ในรายการ "ปีกหมุนประลองปัญญา" Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี   

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเวทีนานาชาติ ที่ญี่ปุ่น

 สมาคมฯนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 3 ผลงาน ได้แก่ 
มัลิติโดรนดับเพลิง 4 G โดรนแปรอักษร และเครื่องตรวจโควิดด้วยลมหายใจ เข้าร่วมจัดแสดง
ในงาน 2023 Japan Design, Idea and Invention Expo,2023 JDIE
ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ก้าวสู่เวทีนานาชาติ

      2 รางวัลเหรียญทองจากเวทีนานาชาติ 

         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” ภายใต้งาน “The 9th China (Shanghai) International Technology Fair” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

แจ้งเปลี่ยนวันอบรมโดรนที่จังหวัดตรัง

            ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน จังหวัดตรัง  ที่ โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง จากวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2566  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และต้องขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้
           
Big blue O2


 

อบรมการประยุกต์ใช้งานโดรนที่จังหวัดตรัง

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และจังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคใต้ ครั้งที่ ที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง

เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร

 


            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และจังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคใต้ ครั้งที่ 1  ที่ จังหวัดชุมพร

เปิดอบรมโดรนแปรอักษรภาคเหนือที่เชียงราย

 


               อบรมฟรี ! สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 

         ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มีนาคม 2566  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร
ผลการประกวดการออกแบบแพลนการบินโดรนแปรอักษร

 

                  
                      ผลการประกวดการออกแบบเพลนการบินโดรนแปรอักษร จำนวน 200 ลำ ของผุ้เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก  จังหวัดตาก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ภาพกระทงสาย
จาก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 
1. นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์
2. นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
3. นาย อนรรฆ ตำแปง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาทได้แก่ภาพบอลลูน
จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
1. นายอนุรักษ์ ภาค
2. นายคุณานนท์ พัฒนมงคลจิตร
3.นายวงศ์ชิต เอกสินเสริม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ภาพอาชีวะฝีมือชน
จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
1. นายวัฒนกุล ตาลเมือง
2. นายศุภชัย จันทร์เกิด
3.นายสมพงษ์ สิทธิอัศวธนกุล

อบรมโดรนแปรอักษรวิทยาลัยเทคนิคตาก

 

         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และวิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 

         ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566  ณ วิทยาลัยเทนิคตาก จังหวัดตาก อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 80 ท่าน เท่านั้น สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัครสรุปผลการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองปัญญา"สนามที่1

 


สรุปผลการแข่งขันอากาศยาน “ปีกหมุนประลองปัญญา”

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือก สนามที่ 1

ในงานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค

รางวัลชนะเลิศ

ทีมราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

1.นายกนกพต ไชพนัส

2.นายปภังกร เดชอรัญ

3.นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีมตะโกราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.นายธิติวุฒิ สิทธิวงศ์สกุล

2.นายศตวรรษ แสงแก้วพะเนา

3.นายศิริชัย ลาภาสระน้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
1.นายสธน เพ็ญพักตร์

2.เด็กชายมานพ เมืองจันทร์

3.นายเพชรยันต์ พนมวนาภิรัต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
1.นายศิวกร ปัญญายิ่ง

2.เด็กชายศตวรรษ คำใส

3.นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์

เปิดอบรมการเขียน Coding ควบคุม Drone

 

   

       
          สมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมการเขียน Coding อย่างง่ายในการควบคุมและสั่งการโดรนให้ทำภารกิจตามคำสั่ง  ในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2566 ที่ โรงเรียนสีคิ้ววิทยา "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดอบรม 4 วันๆละ 1 รอบ ๆละไม่เกิน 30 คน ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค๊ดโดยใช้โดรนเป็นสื่อการสอน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองปัญญา"Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือก สนามที่ 1 ที่จะมีขึ้นในงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
          สนใจส่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  รับจำนวนจำกัด วันละ 30 คน 


ใบสมัคร

          

การแข่งขัน"ปีกหมุนประลองปัญญา"ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ "ปีกหมุนประลองปัญญา" (Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกสนามที่ 1 ในงานวันนักประดิษฐ์ ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566  โดยถ่ายทอดสดรอบตัดสินในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 -16.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 
        เงินรางวัลทุนการศึกษาชนะเลิศ 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท 10,000 บาท ตามลำดับ
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณวันทนีย์ 083-6869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ