เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมโดรนฟรี

 


                     สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดรนอัจฉริยะ(Smart Drone) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยเเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมโดรน ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนและฝึกทักษะการบินโดรนด้วยตนเอง Learning by doing

             ในการนี้ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญ ครู และนักเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อบรมวันละ ๑ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (สถานศึกษาที่พานักเรียนมาร่วมการอบรมมากกว่า ๑๐ คนจะได้รับมอบโดรนเพื่อการศึกษา ๑ ลำไปใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรม coding เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับทางสมาคมฯในโอกาสต่อไป ) รับจำนวนจำกัดวันละ ๔๐ ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร