อบรมฟรี การพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"

            
            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้กับเยาวชน นักประดิษฐ์ ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนในด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยวันที่ 27 ตุลาคม จัดให้มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท

สรุปผลการอบรมและแข่งขัน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์


สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 60,000 บาท  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร
1.  นายสมเกียรติ  พุ่มพวง
2.  นายจักรกฤษณ์  ไพรสิงห์
3.  ว่าที่ ร.ต.ชุติเดช ทันจันทร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

กำหนดการอบรม "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"เบื้องต้น


      ประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ในหัวข้อ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” โดยการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมโดรนเบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls)” จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)