สรุปผลการอบรมและแข่งขัน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์


สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 60,000 บาท  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร
1.  นายสมเกียรติ  พุ่มพวง
2.  นายจักรกฤษณ์  ไพรสิงห์
3.  ว่าที่ ร.ต.ชุติเดช ทันจันทร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 50,000
ได้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
1.  นายณัฐมัย  แก้วหล้า
2.  นายอาเบต  บัวดอกตูม
3.  นายพงศ์ชัย  เชยโต (อาจารย์ที่ปรึกษา)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท  
ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางราพา  จังหวัดปัตตานี
1.  เด็กชายอิลฮัม  กูทา
2.  เด็กชายนัสรี  สะนิ
3.  นายภูเมธ  โชติกาญจนนท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนวัดราชาธิวาส   กรุงเทพมหานคร
1.  นายภาคิไนย  รื่นรัมย์ 
2.  นายเทหภฤต  วีระวัฒน์
3.  นางสาวสาริณี  ดีสนอง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   จังหวัดนครปฐม
1.  นายธนชิต  ถ้วยทอง
2.  นายศรัณย์ธร  รัตนะ
3.  นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร (อาจารย์ที่ปรึกษา)


 สรุปผลคะแนนผู้เข้าแข่งขัน
 รูปภาพบรรยากาศการอบรมและแข่งขัน