อบรมฟรี การพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"

            
            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้กับเยาวชน นักประดิษฐ์ ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนในด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยวันที่ 27 ตุลาคม จัดให้มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท

           สมาคมฯขอเชิญชวนครูและนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา  ที่มีความสนใจในการอบรมดังกล่าวส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่15ตุลาคม2562 โดยส่งใบสมัครมาที่ Email : pisitmit@hotmail.com (ประกาศรายชื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562)

ส่งใบสมัครมาที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 

Email: pisitmit@hotmail.com  ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ 
1. Drone จำนวน 1 ลำ / ทีม
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด / ทีม
3. อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (ตลอดการอบรม 2 วัน)
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม


เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการอบรม
1. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นครูและนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา
    โดยสมัครอบรมเป็นทีมๆละ 3 คน (ครู 1 คนและนักเรียน 2 คน)1โรงเรียน สมัครได้ 1 ทีม
2. รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 70  ทีม (สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
3. ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร ในกรณีที่จำนวนทีมครบตามจำนวนที่
    กำหนด)