อบรมการใช้งาน"โดรน"ฟรี ที่นครพนม
        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรม “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรในการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดการอบรม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม- วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมเดิม จังหวัดนครพนม ในการนี้ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ ท่านเท่านั้น (ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) 


ดาวน์โหลดใบสมัคร