ประกาศผลการแข่งขันโครงการอบรม “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”


ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ เรื่อง“เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ครั้งที่ ๒ ให้กับครูและนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น มีผลการแข่งขันดังนี้


สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 60,000 บาท ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   
1.   นายอนุสรณ์ อุฒทา
2.   นายวิวัฒน์ ช่างสูงเนิน
3.   นายสิทธิพงษ์ นามโคตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
         1.   นายณภัทร บำรุงราษฎร์ 
         2.   นายชัยชาติ เต็มรัตน์
         3.   นายประชา กันทรมงคล
         4.   นายวัฒนา อารักษ์คุณากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ      
         1.   นายธนบดี หอมกลิ่น
         2.   นายเกรียงไกร ปิ่นมณี
         3.   นายวสันต์ มาตเริง
         4.   นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ

รางวัลชมเชย รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา     
        1.   นายกิตติภพ สุประพนธ์
        2.   นายกิตติทัต ขาวมะลิ 
        3.   นายคมสันต์ ลออวิไล

รางวัลชมเชย รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
        1.   นายธรรมศาสตร์ บุญโพธิ์
        2.   นายศรันทร สอนบาล
        3.   นายวัชรินทร์ เสนาฤทธิ์ภาพบรรยากาศการอบรมและแข่งขัน

ภาพบรรยากาศการอบรมและแข่งขัน