ข่าวดี...อบรมฟรี "โดรนอัจฉริยะ" หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้


ข่าวดี...อบรมฟรี "โดรนอัจฉริยะ" หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้  
                  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (สพก.จชต.) จัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนอัจฉริยะ” (Smart Drone) หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ประจำปี 2561 ให้กับครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อให้ครูและนักเรียนชายแดนใต้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการควบคุม Drone เบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls) และการเขียนโปรแกรมสั่งการเพื่อพัฒนา Drone  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอากาศยานในปัจจุบัน 
                  ท่านที่สนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครแล้วส่งมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รับสมัครจำนวนจำกัด  100 ทีม (ทีมละ 3 คน ครู 1 คนนักเรียน 2 คน) ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊กส์มาด้วย (window 7 ขึ้นไป) สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-3372042
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ รับสมัครโรงเรียนละ 1 ทีม และขอปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนดในกรณีที่ผู้สมัครเต็ม