ผลการแข่งขัน Drone Racing สนามที่ 1

สรุปผลการแข่งขัน Drone Racing สนามที่ 1

      
 รางวัลชนะเลิศ
ชื่อทีม  Singha Corporation
สถาบันการศึกษา   โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา             จังหวัด  ชลบุรี
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.   ด.ช.ศักรินทร์  คงทน                       อายุ    13   ปี
                          2.   นายพีรพงศ์  คงทน                        อายุ    51   ปี  
                         3.   นายจุมพล จิตรไพบูลย์                    ผู้ควบคุมทีม   


 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อทีม     WINDA  TEAM   
สถาบันการศึกษา   โรงเรียนเซนต์แอนโทนี                                 จังหวัด   ฉะเชิงเทรา
  รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.   เด็กชายภาณุพงศ์  ธาราสุวรรณกุล              อายุ    11   ปี
                           2.   เด็กชายณัฐพงษ์  แสนเขียววงศ์                  อายุ    14   ปี
                         3.   นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี                    ผู้ควบคุมทีม 


รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อทีม     สวนหลวงสปีดเวล์ ทีม 1
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.   ด.ญ. วรรรญา วรรณผ่อง                        อายุ    10   ปี
                        2.   นาย อาวุธ วรรณผ่อง                            อายุ    45   ปี
                         3.   นาย กุลธวัช ดวงแก้ว                            ผู้ควบคุมทีม    


 รางวัลรองชนะเลิศอนดับที่ 3
 ชื่อทีม     บรบือวิทยาคาร ทีม1
สถาบันการศึกษา   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร              จังหวัด  มหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.   นายบรรยวัสถ์ สุขุนา                          อายุ    16   ปี
                          2.   นายภูมินทร์ ทินช่วย                           อายุ    16   ปี  
                      3.   นายบรรลุ สุขุนา                               ผู้ควบคุมทีม ใบลงคะแนนแบบตาราง รอบ 27 ทีม
ลำดับ
ชื่อทีม
ชื่อสถาบัน
จังหวัด
สถิติเดิม
คะแนน 27 ทีม
คะแนน
 9 ทีม
สรุป
1A
KKS. RACING ONE
โรงเรียนขุขันธ์                    
ศรีสะเกษ
100/0.48
100/0.50


1B
ARU Flying Robot ทีม 2
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
อยุธยา
70/2.00
30/2.00


1C
ศรีประชา 1
-
-
40/2.00
15/2.00


2A
วัดบ้านพริก 2
โรงเรียนวัดบ้านพริก          
นครนายก
100/1.25
25/2.00


2B
สวนหลวงสปีดเวล์ ทีม 1
-
กรุงเทพฯ
100/1.36
100/1.33


2C
พระปฐมวิทยาลัย ทีม B
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย             
นครปฐม
50/2.00
25/2.00


3A
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มทร.ภาคพายัพ เชียงใหม่
เชียงใหม่
100/1.08
50/2.00


3B
ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง 1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม                       
เชียงราย
100/1.37
30/2.00


3C
ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง 4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม                       
เชียงราย
55/2.00
20/2.00


4A
บรบือวิทยาคาร ทีม1
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร              
มหาสารคาม
100/1.04
100/1.20


4B
พระปฐมวิทยาลัย ทีม D
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย             
นครปฐม
75/2.00
20/2.00


4C
ท่าแซะรัชดาทีม 4
รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก                            
ชุมพร
100/1.33
10/2.00


5A
WINDA  TEAM   
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี                                 
ฉะเชิงเทรา
100/1.00
35/2.00


5B
ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง 2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม                       
เชียงราย
55/2.00
25/2.00


5C
ท่าแซะรัชดาทีม 3
รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก                            
ชุมพร
35/2.00
10/2.00


6A
สวนหลวงสปีดเวล์ ทีม 2
-
กรุงเทพฯ
100/1.14
65/2.00


6B
วัดบ้านพริก 1
โรงเรียนวัดบ้านพริก          
นครนายก
35/2.00
15/2.00


6C
รร. วัดราชบพิธ
โรงเรียน วัดราชบพิธ                    
กรุงเทพฯ
100/1.37
100/1.30


7A
YP-racing
รร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์                   
ตรัง
100/1.07
100/1.09


7B
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร                 
พิษณุโลก
100/1.44
100/1.40


7C
ARU Flying Robot ทีม 1
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
อยุธยา
100/1.52
100/1.58


8A
พระปฐมวิทยาลัย ทีม C
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย             
นครปฐม
100/1.14
100/1.19


8B
บรบือวิทยาคาร ทีม 2
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร              
มหาสารคาม
70/2.00
100/1.28


8C
ท่าแซะรัชดาทีม 1
รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก                            
ชุมพร
30/2.00
65/2.00


9A
Singha Corporation
รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา             
ชลบุรี
100/0.53
100/0.50


9B
พระปฐมวิทยาลัย ทีม A
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย             
นครปฐม
100/1.41
80/2.00


9C
ST.ANTHONY 
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี                                 
ฉะเชิงเทรา
25/2.00
15/2.00 ใบลงคะแนนแบบตารางรอบ 9 ทีม
ลำดับ
ชื่อทีม
ชื่อสถาบัน
จังหวัด
สถิติเดิม
คะแนน 27 ทีม
คะแนน
 9 ทีม
สรุป
1A
KKS. RACING ONE
โรงเรียนขุขันธ์                    
ศรีสะเกษ
100/0.48
100/0.50
55/2.00

2B
สวนหลวงสปีดเวล์ ทีม 1
-
กรุงเทพฯ
100/1.36
100/1.33
100/0.50
ชิงชนะเลิศ
3A
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มทร.ภาคพายัพ เชียงใหม่
เชียงใหม่
100/1.08
50/2.00
80/2.00
ชิงที่4
4A
บรบือวิทยาคาร ทีม1
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร              
มหาสารคาม
100/1.04
100/1.20
100/1.20
ชิงที่4
5A
WINDA  TEAM   
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี                                 
ฉะเชิงเทรา
100/1.00
35/2.00
100/1.14
ชิงชนะเลิศ
6C
รร. วัดราชบพิธ
โรงเรียน วัดราชบพิธ                    
กรุงเทพฯ
100/1.37
100/1.30
90/2.00

7A
YP-racing
รร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์                   
ตรัง
100/1.07
100/1.09


8A
พระปฐมวิทยาลัย ทีม C
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย             
นครปฐม
100/1.14
100/1.19
100/1.22
ชิงที่4
9A
Singha Corporation
รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา             
ชลบุรี
100/0.53
100/0.50
100/0.50
ชิงชนะเลิศ

ใบลงคะแนนแบบตารางรอบชิงที่ 4
ลำดับ
ชื่อทีม
ชื่อสถาบัน
จังหวัด
คะแนน 27 ทีม
คะแนน
 9 ทีม
รอบชิงที่4
สรุปอันดับ
1
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มทร.ภาคพายัพ เชียงใหม่
เชียงใหม่
50/2.00
80/2.00
100/1.51

2
บรบือวิทยาคาร ทีม1
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร              
มหาสารคาม
100/1.20
100/1.20
100/0.54
4
3
พระปฐมวิทยาลัย ทีม C
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย             
นครปฐม
100/1.19
100/1.22
100/1.14


ใบลงคะแนนแบบตารางรอบชิงชนะเลิศ
ลำดับ
ชื่อทีม
ชื่อสถาบัน
จังหวัด
คะแนน 27 ทีม
คะแนน
 9 ทีม
รอบชิงชนะเลิศ
สรุปอันดับ
1
สวนหลวงสปีดเวล์ ทีม 1
-
กรุงเทพฯ
100/1.33
100/0.50
ฟาล์ว
3
2
WINDA  TEAM   
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี                                 
ฉะเชิงเทรา
35/2.00
100/1.14
15
2
3
Singha Corporation
รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา             
ชลบุรี
100/0.50
100/0.50
65
1