สรุปผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"สนามที่ 1


สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมของที่ระลึก
ชื่อทีม ระบือวิทย์ 1   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
               1. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา                   อายุ 17 ปี ม.5    นักบิน
               2. นายวรพงษ์  อุตรี                        อายุ 17 ปี ม.5  ผู้ช่วยนักบิน
               3. นายภูมินทร์ ทินช่วย                     อายุ 17 ปี ม.5   ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมของที่ระลึก
ชื่อทีม IT PBRU   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จ.เพชรบุรี
               1. นายเอกชัย พึ่งแย้ม                      อายุ 19 ปี ปี1   นักบิน
               2. นายวาทิต บัวเทศ                        อายุ 19 ปี ปี1   ผู้ช่วยนักบิน
               3. นางสาววาสนา สุขสงวน                                     ผู้ควบคุมทีม   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมของที่ระลึก
ชื่อทีม เตรียมอีสาน1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.สกลนคร
               1. นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ              อายุ 16 ปี ม.4    นักบิน
               2. นายเจตน์สฤษฏิ์  สุทารัมย์             อายุ 16 ปี ม.4    ผู้ช่วยนักบิน
               3. นายศุภกร  ยันตะพันธ์                                         ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3   เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมของที่ระลึก
ชื่อทีม วชิรธรรมสาธิตทีมA   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   จ.กรุงเทพฯ
               1. ด.ช.นรภัทร      โอษธีศ               อายุ 14 ปี ม.2    นักบิน
               2. ด.ช.ไพรวัลย์  เพ็ชนัน                   อายุ 14 ปี ม.2    ผู้ช่วยนักบิน
               3. ด.ช. อินทรทัต  ปันใฝ                   อายุ 14 ปี ม.2   ผู้ควบคุมทีม

                             
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 16 ทีม

1. ชื่อทีม คนหัวใจสิงห์   โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพฯ
1. ด.ช.ศุภคม  สุวรรณประทีบ             อายุ 13 ปี ม.2    นักบิน
2. นายพสุธา  มีบรรจง                      อายุ 16 ปี ม.5    ผู้ช่วยนักบิน
3. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร             ผู้ควบคุมทีม
          2. ชื่อทีม ระบือวิทย์ 1   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
               1. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา                    อายุ 17 ปี ม.5   นักบิน
               2. นายวรพงษ์  อุตรี                         อายุ 17 ปี ม.5    ผู้ช่วยนักบิน
               3. นายภูมินทร์ ทินช่วย                     อายุ 17 ปี ม.5   ผู้ช่วยนักบิน 
          3. ชื่อทีม บางปรง FLYING   โรงเรียน เซนต์แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา
               1. ด.ช. ภาณุพงศ์ ธาราสุวรรณกุล        อายุ 12 ปี ป.6   นักบิน
               2. ด.ช. เฉลิมชัย สร้อยระย้า               อายุ 15 ปี        ผู้ช่วยนักบิน
               3. น.ส.นงลักษณ์ จันทร์ประภาส          ผู้ควบคุมทีม
          4. ชื่อทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม A   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
               1. นายญาณกร  แจ่มจำรัส                 อายุ 16 ปี ม.5          นักบิน
               2. นางสาวนัดดา  สนประเสริฐ            อายุ 16 ปี ม.5          ผู้ช่วยนักบิน
               3. นางสาวสกลรักษ์  กานต์ชยทิพย์     ผู้ควบคุมทีม
          5. ชื่อทีม MCT 9  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล                      จ.ประจวบคีรีขันธ์
               1. นายณัฐกานต์  อึ้งเซ้ง                   อายุ 19 ปี ปี 1 นักบิน
               2. นายกิตติพงษ์  สุวรรณรัตน์             อายุ 21 ปี ปี 2 ผู้ช่วยนักบิน
               3. นายภานรินทร์  ผุดโรย                  ผู้ควบคุมทีม
          6. ชื่อทีม IT PBRU   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จ.เพชรบุรี
               1. นายเอกชัย พึ่งแย้ม                      อายุ 19 ปี ปี1   นักบิน
               2. นายวาทิต บัวเทศ                        อายุ 19 ปี ปี1   ผู้ช่วยนักบิน
               3. นางสาววาสนา สุขสงวน                ผู้ควบคุมทีม   
          7. ชื่อทีม วชิรธรรมสาธิตทีมA   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   จ.กรุงเทพฯ
               1. ด.ช.นรภัทร      โอษธีศ                อายุ 14 ปี ม.2  นักบิน
               2. ด.ช.ไพรวัลย์  เพ็ชนัน                   อายุ 14 ปี ม.2  ผู้ช่วยนักบิน
               3. ด.ช. อินทรทัต  ปันใฝ                   อายุ 14 ปี ม.2   
          8. ชื่อทีม วชิรธรรมสาธิตทีม B   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จ.กรุงเทพฯ                
               1. ด.ช.วิทวัส      เมธาเมลือง             อายุ 14 ปี ม.นักบิน
               2. ด.ช.ณัฐพล นามลา                      อายุ 14 ปี ม.ผู้ช่วยนักบิน
               3. ด.ช. พงษ์พิริยกร  กิจสถิตย์            อายุ 14 ปี ม.2    ผู้ควบคุมทีม
          9. ชื่อทีม วชิรธรรมสาธิตทีม C    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จ.กรุงเทพฯ               
               1. ด.ช.พงษ์พิริยกร กิจสถิตย์             อายุ 14 ปี ม.นักบิน
               2. ด.ช. ธนทัต   ชินชัยวณิชกิจ           อายุ 14 ปี ม.2  ผู้ช่วยนักบิน
               3. ด.ช. อินทรทัต  ปันใฝ                   อายุ 14 ปี ม.ผู้ควบคุมทีม
        10.  ชื่อทีม R.B.ONE    โรงเรียนวัดราชบพิธ  จ.กรุงเทพฯ
               1. ด.ช.เกรียงอนันต์ แซ่เล้า                อายุ 14 ปี ม.นักบิน
               2. น.ส.สุพิชญา  แซ่เล้า                    อายุ 16 ปี ม.ผู้ช่วยนักบิน
               3. น.ส.สุดี     คมประพันธ์                 ผู้ควบคุมทีม
        11. ชื่อทีม อัสสัมชัญสมุทรปราการ ทีม B โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
              1.   ด.ช.คามิน  โกวิทวณิช                อายุ 12 ปี ป.6  นักบิน
              2.   นายกุลธวัช  ดวงแก้ว                  อายุ   ปี          ผู้ช่วยนักบิน
              3.   นายเอนก มูลสวัสดิ์                    ผู้ควบคุมทีม
        12. ชื่อทีม อัสสัมชัญสมุทรปราการ ทีม A  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
              1.   ด.ช.รวินทร์  โกวิทวณิช               อายุ 10 ปี ป.นักบิน
              2.   นายสหนันท์  โกวิทวณิช                                   ผู้ช่วยนักบิน
              3.   นายเอนก มูลสวัสดิ์                     ผู้ควบคุมทีม
        13. ชื่อทีม เตรียมอีสาน1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.สกลนคร
              1.   นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ              อายุ 16 ปี ม.4         นักบิน
              2.   นายเจตน์สฤษฏิ์  สุทารัมย์             อายุ 16 ปี ม.4         ผู้ช่วยนักบิน
              3.   นายศุภกร  ยันตะพันธ์                  ผู้ควบคุมทีม
        14. ชื่อทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม C    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
              1.   ด.ช.ธนชิต  ถ้วยทอง                   อายุ 11 ปี ม.1         นักบิน
              2.   นายนนทกร  เกษมทรัพย์              อายุ 15 ปี ม.4         ผู้ช่วยนักบิน
              3.   นางสาววรนันต์  กานต์ชยทิพย์       ผู้ควบคุมทีม
        15. ชื่อทีม KKS RACING ONE          โรงเรียนขุขันธ์
              1.  เด็กชายชินวัตร     บุญสมยา           นักบิน
              2.  นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา        ผู้ช่วยนักบิน
              3.  นางประทุม บุญสมยา                    ผู้ควบคุมทีม
        16.  ชื่อทีม St.Anthony 2  โรงเรียนเซนต์แอนโทนี  จ.ฉะเชิงเทรา
              1.  เด็กชายจิตวัต  วิจิตรจินดา              อายุ 13 ปี ม.1        นักบิน
              2.  เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  มุดทรัพย์         อายุ 14 ปี ม.3        ผู้ช่วยนักบิน
              3.  นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี          ผู้ควบคุมทีม

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน