สรุปผลการแข่งขัน Drone Mission สนามที่ 1


 สรุปผลการแข่งขัน Drone Mission ThaiPBS  ภาระกิจพิชิตฝัน สนามที่ 1

 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 1.รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา 30,000 บาท
ได้แก่ ทีม  KKS   โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ
1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา                    นักบิน
2. นางประทุม  บุญสมยา                         ผู้ช่วยนักบิน
3. นาย อภิชาติ  บุญสมยา                       ผู้ควบคุมทีม
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 20,000 บาท
ได้แก่ ทีม  TRP 2    โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก    จ.ชุมพร 
1.   นายถนอมพงษ์  แดงขวัญทอง             นักบิน
2.   นายกิตติศักดิ์ มิระสิงห์                       ผู้ช่วยนักบิน
3.   นายภาคิน  ประดิษฐานง                     ผู้ควบคุมทีม
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ได้แก่ทีม สถาบันการบินพลเรือน   สถาบันการบินพลเรือน   กทม.
1.   นาย กิตติ ศิริพัฒนาเจริญสุข                นักบิน
2.   นางสาว พิชามญชุ์ ประเสริฐยศ             ผู้ช่วยนักบิน
3.   นาย ภัทรชัย หัตถิ                              ผู้ควบคุมทีม     
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   ทุนการศึกษา 5,000 บาท
ได้แก่ทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
1.   นายญาณกร แจ่มจำรัส                       นักบิน
2.   นายชยะนันท์ ศรีเพียงจันทร์                ผู้ช่วยนักบิน

3.   นางสาวณัฐนารี ซิ้มเจริญ                    ผู้ควบคุมทีม

 รายชื่อผู้เข้ารอบ 16 ทีมเรียงตามลำดับ 
1.    ชื่อทีม   KKS   โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ (100คะแนน/1.1577น.)
1.  เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา                 นักบิน
2.  นางประทุม  บุญสมยา                      ผู้ช่วยนักบิน
3.  นาย อภิชาติ  บุญสมยา                    ผู้ควบคุมทีม
2.    ชื่อทีม   TRP 2  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก    จ.ชุมพร  (100คะแนน/1.1980น.)
1.  นายถนอมพงษ์  แดงขวัญทอง           นักบิน
2.  นายกิตติศักดิ์ มิระสิงห์                     ผู้ช่วยนักบิน
3.  นายภาคิน  ประดิษฐานง                   ผู้ควบคุมทีม
3.    ชื่อทีม   IT PBRU 2    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  (100คะแนน/1.2322น.)  
     1.  นายพีระพล พิมจันทึก                      นักบิน
          2.  นายมณฑล เสนานาญ                     ผู้ช่วยนักบิน
          3.  นาย ธนัช ธนาประเสริฐสุข                ผู้ควบคุมทีม
4.    ชื่อทีม   สถาบันการบินพลเรือน   สถาบันการบินพลเรือน   กทม. (100คะแนน/1.2445น.)
1.   นาย กิตติ ศิริพัฒนาเจริญสุข             นักบิน
2.   นางสาว พิชามญชุ์ ประเสริฐยศ          ผู้ช่วยนักบิน
3.   นาย ภัทรชัย หัตถิ                          ผู้ควบคุมทีม
5.    ชื่อทีม  พระปฐมวิทยาลัย ทีม B โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (100คะแนน/1.2931น.)
1.   เด็กชายธนชิต ถ้วยทอง                   นักบิน
2.   เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายแก้ว           ผู้ช่วยนักบิน
3.   นาย ฐิติวุฒิ   ศกุนะสิงห์                   ผู้ควบคุมทีม
6.    ชื่อทีม  ราชมงคลอีสาน  ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ. นครราชสีมา (100คะแนน/1.3288น.)
1.  นายณัฐพล  โฉมพลกรัง                   นักบิน
2.  นาย ชลนที  ช้างงาเนียม                  ผู้ช่วยนักบิน
3.  นายศิริชัย   ลาภาสระน้อย                 ผู้ควบคุมทีม
7.    ชื่อทีม   ระบือวิทย์   โรงเรียนระบือวิทยาคาร     จ.มหาสารคาม (100คะแนน/1.3657น.)
1.   นายบรรยวัสถ์  สุขุนา                     นักบิน
2.   นายราชานนท์  ชินโคตร                 ผู้ช่วยนักบิน
3.   นายสุรชัย  นธีนาม                        ผู้ควบคุมทีม
8.    ชื่อทีม   TRP 3   โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก    จ.ชุมพร (90คะแนน/1.3135น.)
1.   นายกิตติกวิน  กองช่าง                   นักบิน
2.   นายอาคม  แก้วคำ                         ผู้ช่วยนักบิน
3.   นายสิทธิพร  อติชาติ                      ผู้ควบคุมทีม
9.    ชื่อทีม   IT PBRU 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (90คะแนน/2.00น.)  
1.   นายเอกชัย พึ่งแย้ม                        นักบิน
2.   นางสาวพิชญา จันทรวงษ์                ผู้ช่วยนักบิน
3.   นางสาววาสนา สุขสงวน                  ผู้ควบคุม
10. ชื่อทีม   TRP 1   โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก   จ.ชุมพร (85คะแนน/2.00น.)
1.   เด็กชาย ภาณุพงศ์  วงศ์แก้ว             นักบิน
2.   นายเจตริน  ธรรมะโชโต                  ผู้ช่วยนักบิน              
3.   เด็กชาย สุรชัย  สายบัว                   ผู้ควบคุมทีม
11. ชื่อทีม   พระปฐมวิทยาลัย ทีม A    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ. นครปฐม (80คะแนน/1.4837น.)
1.   นายญาณกร แจ่มจำรัส                   นักบิน
2.   นายชยะนันท์ ศรีเพียงจันทร์            ผู้ช่วยนักบิน
3.   นางสาวณัฐนารี ซิ้มเจริญ                ผู้ควบคุมทีม
12. ชื่อทีม   KLW Flying    โรงเรียน กันทราลักษ์วิทยา     จ. ศรีสะเกษ (70คะแนน/2.00น.)
1.   นาย จิตรภาณุ  สำลี                        นักบิน
2.   นาย ภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร                  ผู้ช่วยนักบิน
3.   นาย ณัฐวุฒิ   ติงสะ                         ผู้ควบคุมทีม
13. ชิ่อทีม   ระดิ่งหินประชาสรรค์  ทีม 2    จ.นนทบุรี (40คะแนน/2.00น.)
 1.   นายวัชระพงษ์ อ่อนมา                     นักบิน
 2.   เด็กหญิงอรอนงค์ ปิ่นกลัด                ผู้ช่วยนักบิน
 3.   นายสุวัฒน์ สาคร                            ผู้ควบคุมทีม    
14. ชื่อทีม   Rb 4  โรงเรียนวัดราชบพิธ    กรุงเทพมหานคร (40คะแนน/2.00น.)
     1.   ด.ช.ปกร  วู                                   นักบิน
     2.   ด.ช.พรหมพิริยะ  เข็มพันธ์                ผู้ช่วยนักบิน
          3.   ด.ช. ธีราพัทร์  อนันต์เจริญภากร         ผู้ควบคุมทีม
15. ชื่อทีม   พระปฐมวิทยาลัย ทีม C   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   จ. นครปฐม (40คะแนน/2.00น.)
          1.   เด็กชายณัฐธนาจักรกฤช อุ่นรั้วทิพย์    นักบิน
          2.   นายพลวัต เหลืองอมรนารา               ผู้ช่วยนักบิน
          3.   นายทรงพล  อินทนชิตจุ้ย                 ผู้ควบคุมทีม
16. ชื่อทีม ระดิ่งหินประชาสรรค์ ทีม 1 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ จ.นนทบุรี (40คะแนน/2.00น.)
    1.   เด็กหญิงณิรชา อ่อนมา                    นักบิน
    2.   เด็กหญิงสโรชา งามมุข                   ผู้ช่วยนักบิน
    3.   นายสุวัฒน์ สาคร                           ผู้ควบคุมทีม