"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้" ปี2562


  หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ประจำปี 2562

                 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน "โดรนอัจฉริยะ 2 "(Smart Drone 2) ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 และจัดการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ "ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ให้กับครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ครูและนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน Drone เบื้องต้น (Basic Traning of Programming Drones Controls) เพื่อพัฒนาและต่อยอดจากการอบรมครั้งที่แล้ว

                ครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562  (อบรมและรับมอบอุปกรณ์ฟรี ) รับจำนวนจำกัด 100 ทีม (1 ทีมมีครู 1 คนและนักเรียน 2 คน) 

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรมและแข่งขัน (Doc)

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรมและแข่งขัน (Pdf)

ดาวน์โหลดหนังสือจาก สพฐ.