ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโดรน       ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ : เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร ระดับอาชีวศึกษาระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562    ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร วช.4


รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

จดหมายเชิญ