ประกาศผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ระดับมัธยมตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานฯผลการแข่งขัน”หนูน้อยจ้าวเวหา”ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ระดับประถมและมัธยมต้น ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ที่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จังหวัดสกลนคร
ประเภทบินผาดโผน(ลอดบ่วง)
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ได้แก่ทีม ประเทียบ 1     โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน   จังหวัดสระบุรี
เด็กชาย นพพล  เอี่ยมสอาด     อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
เด็กชาย ธนทร   กลิ่นชื่น          อายุ 13 ปี ชั้น ม.2
นาย สมนาม  ณ เชียงใหม่        ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ทีม ชุมชนสินทวี 1       โรงเรียน ชุมชนสินทวีขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
เด็กชาย ชินวัตร  บุญสมยา       อายุ 12 ปี ชั้น ป.6
เด็กหญิง วราภรณ์  สว่างภพ     อายุ 14 ปี ชั้นม.2
นาย อภิชาติ  บุญสมยา            ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ทีม ร้องกวางอนุสรณ์    โรงเรียน ร้องกวางอนุสรณ์    จังหวัดแพร่
เด็กชาย เทพกร   บุตรพา               อายุ 14 ปี ชั้น ม.3
เด็กชาย ศักดิ์พล   จันสะ               อายุ 14 ปี ชั้น ม.3
นาง ลักขณา   กัญญาประสิทธิ์       ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก่ทีม FLY FOR DAD 1    โรงเรียน วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)   จังหวัดสระบุรี
เด็กชาย อิศวะ  มณีเนตร        อายุ 13 ปี ชั้น ม.1
นาย ณัฐวุฒิ  โสภาแดง          อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
นางสาวอรอนงค์  จูมคอม       ผู้ควบคุมทีม
ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ได้แก่ทีม ลูกธาตุทอง 5        โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์    จังหวัดสกลนคร
เด็กชาย จรัญ  ศรีสถาน        อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
เด็กชาย ชัยพร  กิจติการ       อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
นาย ชัยเรือง  ไชยคลัง         ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ทีม ลูกพระครูพิศาล 2   โรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา    จังหวัดขอนแก่น
เด็กชาย ฐิติศักดิ์  สุภาพ                   อายุ 13 ปี ชั้น ม.2
เด็กชาย อัษฏากรณ์  สำนักบ้านโคก   อายุ 13 ปี ชั้น ม.1
นาย ณัฐพัชร์  งานไว                       ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ทีม ลูกธาตุทอง 7        โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์    จังหวัดสกลนคร
เด็กชาย บรรณสรณ์  สิงห์ไชย       อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
เด็กหญิง กษมา  แก้วลอดหล้า      อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
นาย ชัยเรือง  ไชยคลัง                ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก่ทีม ลูกพระครูพิศาล 4   โรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา     จังหวัดขอนแก่น
เด็กชาย ณัฐวุฒิ  นะราสา  อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
เด็กชาย บุญส่ง  สุภาพ     อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
นาย ณัฐพัชร์  งานไว        ผู้ควบคุมทีม
รางวัลประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ได้แก่ทีม ช้างไทยกู้ชาติ       โรงเรียน เทพา     จังหวัดสงขลา
เด็กชาย เจษฏา  โพธิสาราช       อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
เด็กชาย ธนากร   ไชยสุวรรณ      อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
นาย ทนงศักดิ์  ทองสินธุ์            ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ทีม กุญชรวารึ             โรงเรียน วัดช่างเคี่ยน     จังหวัดเชียงใหม่
นาย เสกสรร  จะเค่อ           อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
นาย คุณากร  ปุกแก้ว          อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
นาย นภดล  สุขดี               ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ทีม หลานเจ้าปู่ 2         โรงเรียน มัธยมวาริชภูมิ    จังหวัดสกลนคร
เด็กชาย ณัฐพงษ์  ปารีพันธ์      อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
นางสาว ธัญจิรา  กัลยาไสย     อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
นาย วารินทร์  บัวภาคำ            ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก่ทีม ไอยรา                 โรงเรียน วัดช่างเคี่ยน   จังหวัดเชียงใหม่
เด็กชาย จอมวัน  จอมแจ้ง       อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
เด็กชาย บัญชา  ทุนเอ           อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
นาย นภดล  สุขดี                  ผู้ควบคุมทีม
รางวัลประเภทบินนาน
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ได้แก่ทีม ประเทียบ 3       โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน     จังหวัดสระบุรี
เด็กชาย สิทธิโชค  สืบจุ้ย        อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
เด็กชาย พรเทพ  ปิ่นสวาท       อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
นาย สมนาม  ณ เชียงใหม่       ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ทีม ปากพลี 1          โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร    จังหวัดนครนายก
นาย สันดุษิต  รอดวัด               อายุ 15 ปี ชั้น ม.3
เด็กชาย สืบพงษ์  ยิ่งประเสิรฐ   อายุ 13 ปี ชั้น ม.1
นาย อดิศักดิ์  นันตา                ผู้ควบคุมทีม    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ทีม บ้านพริก 2        โรงเรียน วัดบ้านพริก    จังหวัดนครนายก
เด็กชาย อนุรักษ์  ขันขาว                   อายุ 14 ปี ชั้น ม.2
เด็กชาย สิริชัย  จันทร์ประสพโชค      อายุ 10 ปี ชั้น ป.5
อาจารย์ สุริยา  จันทร์ประสบโชค       ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก่ทีม สวงษ์วิทย์ 4              โรงเรียน สวงษ์วิทยาคม    จังหวัดศรีสะเกษ
เด็กชาย นวพล  ดินไธสง          อายุ 13 ปี ชั้น ม.2
เด็กชาย บัณฑิต  จันทเสน        อายุ 5 ปี ชั้น อ.1
นาง ราตรี  จันทเสน                 ผู้ควบคุมทีม