อบรมเครื่องบินฟรี "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"


ข่าวดี สำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้
              สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  PBS จัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานและถ่ายทอดสดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ให้เยาวชนในเขตพื้นที่เฉพาะกิจชายแดนใต้ โดยจัดให้มีการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์การบิน ๒๕๕๙  เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอากาศยานและเพื่อให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้มี โดยในปีนี้ทางสมาคมฯได้จัดทำโครงการต่อยอดขยายไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  โดยจะเชิญนักเรียนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาร่วมกิจกรรมการอบรมและแข่งขันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์  โดยการอบรมแบ่งเป็น การอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถม และมัธยมต้น  และหลักสูตรรุ่นพัฒนาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการอบรมฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย นอกจากนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์ วิทยุบังคับ ๒ ช่องสัญญาณ และ ๔ ช่องสัญาณ ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม
             การอบรมจัดให้มีขึ้นใน วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
              โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่ สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสอบถามไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล โดยตรง หรือส่งใบสมัครมาได้ ที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ที่ โทรสารหมายเลข ๐๒-๘๐๙-๓๗๖๓ หรือที่ Email : pisitmit@hotmail.com
**(ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมให้เตรียมแผ่นรองกรีดไม้บรรทัด คัทเตอร์ มาด้วย)