อบรมฟรี"โดรนส่งภาพทางอากาศ หนุน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"


   อบรมฟรี  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (สพก.จชต.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน“โดรนส่งภาพทางอากาศ หนูน้อยจ้าว
เวหาชายแดนใต้” ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานโดรน ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลาย โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ที่ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  
               สมาคมฯขอเรียนเชิญครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและรับมอบอุปกรณ์ฟรี (รับสมัครเป็นทีมๆละ 3 คน ครู 1 คน และนักเรียน 2 คน ) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้หมดเขตรับใบสมัคร 15 มกราคม 2560  รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ทีม สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน