อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับฟรี


          

          อบรมฟรี
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ให้กับบุคคลที่สนใจฟรี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2560 เวลา 9.30-16.30 น. ในงานวันนักประดิษฐ์ ที่ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์การประชุมไปเทคบางนา โดยในการอบรมจะเน้นการพัฒนาต่อ ยอดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 
        ท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถส่งแบบตอบรับมายังฝ่ายส่งเสริมคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 26 มกราคมนี้  ทางโทรสารหมายเลข 02-579-2288 และ02-579-0455 หรือทาง Email: inventorsday@hotmail.com