สรุปผลการแข่งขันโครงการ”การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)


สรุปผลการแข่งขัน
โครงการ”การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (
Unmanned Aerial Vehicle : UAV
ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560
ณ สนามบินมณฑลทหารบกที่ 14 ภายในค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21

รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ Champ of the Champ
ถ้วยรางวัลจากกองทัพบกพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
ได้แก่  ทีม โดรนยุทธการและควบคุมฝูงชน  จากโรงเรียนจ่าอากาศ


      ด้านความมั่นคง
รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลจากกองทัพบกพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
ได้แก่  ทีม โดรนยุทธการและควบคุมฝูงชน  จากโรงเรียนจ่าอากาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่  ทีมดีพียูโรบ็อทแอ็ดไซด์  จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่  ทีม Loft Lab KMUTT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี       ด้านการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลจากกองทัพบกพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
ได้แก่ ทีม นเรศวร  จากมหาวิทยาลัยนเรศวรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่ ทีม ราชมงคลอีสาน UAV จากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่ทีม ไอโอที 1 อากาศยานไร้คนขับปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง สำหรับจัดส่งเวชภัณฑ์  จากบริษัท ไอโอที จำกัด          ด้านการเกษตร
รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลจากกองทัพบกพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
ได้แก่ทีม โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์  จากกรมวิชาการเกษตร


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่ ทีมการพัฒนาโดรนพ่นยาเพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะ
จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

      ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พร้อมเงินรางวัล 8
0,000 บาท
ได้แก่ ทีมอุทยานแห่งชาติ จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่ การประยุกต์ใช้และต่อยอดอากาศยานไร้คนขับในอุตสาหกรรมสำรวจและ
ผลิตแบบเทคโนโลยีดิจิตอล จาก ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่ ทีมราชมงคลอีสาน UAV  จากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานภาพบรรยากาศในวันแข่งขัน