ผลการแข่งขัน Smart Drone ชิงถ้วยพระราชทานฯ


            ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) และสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส  จัดการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุน “โดรนอัจฉริยะ”“หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปี  ๒๕๖๑ พร้อมเงินรางวัลรวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท  ในวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จังหวัดสงขลา มีผลการแข่งขันดังนี้


สรุปผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทุนการศึกษาจำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
ได้แก่ทีม      SR 1     โรงเรียนศิริราฎร์สามัคคี    จังหวัด    ปัตตานี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ถ้วยจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ทีม   จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล 1      โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล   จังหวัด    สตูล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยจากเลขาธการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ทีม   จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล 2      โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล   จังหวัด    สตูล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  
ได้แก่ทีม   บ้านตะโละสะมีแล      โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล    จังหวัด ปัตตานี
                                      
                             

 รางวัลขมเชย ๒๓ รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        จะโหนงพิทยาคม Flying   โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม     จังหวัด สงขลา

2. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        ป่าม่วงเจ้าเวหา               โรงเรียนบ้านป่าม่วง             จังหวัด ปัตตานี

3. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        BM 1                           โรงเรียนเบญจมราชูทิศ         จังหวัด ปัตตานี

4. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        K.M.Y.S.                       โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ    จังหวัด ปัตตานี

5. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        STW                            โรงเรียนสตูลวิทยา              จังหวัด สตูล

6. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        แฆ แฆ 1                      โรงเรียนบ้านเตราะหัก           จังหวัด ปัตตานี

7. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        อนุบาลนราธิวาส 1          โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส       จังหวัด นราธิวาส

8. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        ทับช้างวิทยา                 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม       จังหวัด สงขลา

9. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        Mini Lorpor                  โรงเรียนละงูพิทยา              จังหวัด สตูล

10. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        Wangprajan Drone 1     โรงเรียนบ้านวังประจัน         จังหวัด สตูล

11. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        Dream Team Fighter 1  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ      จังหวัด  สตูล

12. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        Dream Team Fighter 2  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ      จังหวัด  สตูล

13. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        เทพา 2                        โรงเรียนเทพา                   จังหวัด  สงขลา

14. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        เทพา 4                        โรงเรียนเทพา                   จังหวัด  สงขลา

15. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        BM 2                           โรงเรียนเบญจมราชูทิศ       จังหวัด  ปัตตานี

16. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        นาทวี 1                        โรงเรียนนาทวีวิทยาคม       จังหวัด  สงขลา

17. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        นาทวี 4                        โรงเรียนนาทวีวิทยาคม       จังหวัด สงขลา

18. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        K.D.ADVENTURE          โรงเรียนควนโดนวิทยา        จังหวัด  สตูล

19. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        K.D.Power                   โรงเรียนควนโดนวิทยา        จังหวัด สตูล

20. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        แฆ แฆ 2                     โรงเรียนบ้านเตราะหัก          จังหวัด ปัตตานี

21. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        ลูกหว้า                        โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์         จังหวัด สตูล

22. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        ร่มเกล้า                       โรงเรียนร่มเกล้า                 จังหวัด  นราธิวาส

23. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม        บ้านโต๊ะชูด                   โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด            จังหวัด ปัตตานี

รางวัลชมเชยนอกเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน ๓ รางวัลได้แก่
รางวัลชมเชย  นอกเขตพื้นที่การศึกษา  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม KC-Gang       โรงเรียน สะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จังหวัด สงขลา

รางวัลชมเชย  นอกเขตพื้นที่การศึกษา  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม  ลูกลานไทร 2    โรงเรียน  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา   จังหวัด สงขลา

รางวัลชมเชย  นอกเขตพื้นที่การศึกษา  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  ๑,๕๐๐ บาท
ได้แก่ทีม เด็กวัด (ยางทอง)   โรงเรียน โรงเรียนยางทอง (รัตนประชานุกุล)  จังหวัด สงขลา รูปกิจกรรมการแข่งขัน