สรุปผลการแข่งขัน ปีกหมุนประลองปัญญา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สรุปผลการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
ประเภท ปีกหมุนประลองปัญญา (Drone Mission)
ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑  ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓  อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่ ทีม พระปฐม ทีม B โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
1.  เด็กชายธนชิต ถ้วยทอง                                 
2.  เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายแก้ว                         
3.  นายนนทกร เกษมทรัพย์  
รองชนะเลิศอันดับ 1  รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่ ทีม
KKS  โรงเรียนขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา                        
2. นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา                   
3. นางประทุม  บุญสมยา                            
รองชนะเลิศอันดับ
2  รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
ได้แก่ ทีม St.Anthony 1 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 1. เด็กชายภวัต ท้วมพงษ์            
2. นางสาวพิมพ์รภัทร  มุดทรัพย์             
3. นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี   
รองชนะเลิศอันดับ
3  รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่ ทีม
PBRU_IT Tech 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
1. นายเอกชัย พึ่งแย้ม                                 
2. นางสาววาสนา สุขสงวน                           
3. นางสาวพิชญา จันทรวงษ์         
รางวัลชมเชย 12 รางวัล รับรางวัลละ 1,500 บาท  ได้แก่
ทีม ระบือวิทย์  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม
1.  นายบรรยวัสถ์   สุขุนา                                  
2.  นายวาชานนท์ ชิณโคตร                                
3.   นายบรรลุ สุขุนา  
ทีม PBRU_IT Tech 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
1. นายพีระพล พิมจันทึก                             
2. นายธนัช ธนาประเสริฐสุข                         
3. นายมณฑล เสนานาญ        
ทีม บางปรงflying  โรงเรียนพุทธโสธรวรมหาวิหาร  จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.  ดช.ภาณุพงศ์ ธาราสุวรรณกุล                  
2.  นายเฉลิมชัย  สร้อยระย้า                        
3.  นายจักรชัย  ธาราสุวรรณกุล   
ทีมท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 1  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  จังหวัดชุมพร
1. นายถนอมพงศ์ แดงขวัญทอง   
2. นายกิตติศักดิ์ มิระสิงห์                        
3. นายกิตติกวิน กองช่าง   
 ทีมท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 2  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  จังหวัดชุมพร
1. นายสุทธิพงศ์ ประมนต์              
2. นายกนกพล  นุ้ยมาก                          
3. นายธนัช  อึ้งสุวรรณ 
ทีมราชมงคลอีสาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา   
1.  นายณัฐนนท์ บุญสินธุ์                                  
2.  นายอลงกต เจียมธนานุรักษ์                           
3.  นายศิริชัย ลาภาสระน้อย                                            
ทีม อัสสัมชัญโคราช  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
1. ด.ช. เทพรัตน์ เจียมธนานุรักษ์                         
2. นาย อลงกต เจียมธนานุรักษ์                           
3. นายศิริชัย ลาภาสระน้อย 
ทีม สวนกุหลาบปลายคลองขุนศรี 2   วิทยาลัยเกษตร บางไพร  จังหวัดอยุธยา
1. นายวัชรพงษ์ อ่อนมา                         
2. เด็กหญิงณิรชา อ่อนมา                      
3. นายสุวัฒน์  สาคร 
ทีมสวนกุหลาบปลายคลองขุนศรี 1 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี จังหวัดนนทบุรี 
1.  เด็กหญิง ณิรชา  อ่อนมา             
2.  นางสาวรัตนวลี  สะอิ๊                              
3.  นายสุวัฒน์  สาคร 
ทีม พระปฐม ทีม C   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   จังหวัดนครปฐม    
1.  เด็กชายณัฐชนาจักรกฤษ อุ่นรั้วทิพย์                  
2.  นายพลวัต เหลืองอมรนารา                             
3.  นายฐิติวุฒิ ศกุนะสิงห์   
ทีม สวนกุหลาบปลายคลองขุนศรี 3  โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์  จังหวัดนนทบุรี
1, นางสาวรัตนวลี สะอิ๊.                           
2. เด็กหญิง ณิรชา อ่อนมา                       
3. นายวัชรพงษ์ อ่อนมา 
ทีม พระปฐม ทีม A   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   จังหวัดนครปฐม
1.  นายญาณกร แจ่มจำรัส                                 
2.  นายชยะนันท์ ศรีเพียงจันทร์                           
3.  นางสาวณัฐนารี ซิ้มเจริญ