อบรมโดรน "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"ประจำปี 2563

 

         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาด้านอากาศยาน “โดรน”ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอากาศยานการบินให้แก่เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
         ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ จชต. ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  และระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป 
         ทั้งนี้ ๑ โรงเรียนสมัครได้ ๑ ทีม (๑ ทีม มี ๓ คน ครู ๑ คนและนักเรียน ๒ คน )

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ