การอบรมอากาศยานไร้คนขับ"เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"

 

     สมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการอบรมฟรี ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรน เพื่อต่อยอดการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 

     ในการนี้สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม ในโครงการดังกล่าว โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมส่งกลับมาที่ Email : 
rcsayoungpilot@gmail.com  โทรสาร 02-8093763 

สม้ครด่วนรับจำนวนจำกัด 

หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องเตรียม โน๊ตบุ๊ค (window 7 เป้นต้นไปพร้อม Activate เรียบร้อยแล้ว) มาด้วย

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-6869294 

จดหมายเชิญ

แบบตอบรับการอบรม

กำหนดการ

โครงการ