สรุปผลการแข่งขัน Drone Racing Thai PBS สนาม2


 รางวัลชนะเลิศ
ทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา   โรงเรียน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา  จ.ชลบุรี
1.   ด.ช.ศักรินทร์  คงทน              อายุ   13   ปี
2.   นายพีรพงศ์  คงทน                อายุ   51   ปี  
3.   นายจุมพล  จิตรไพบูลย์           ผู้ควบคุมทีม   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ทีม ระบือวิทย์ ทีม1                      รร.บรบือวิทยาคาร  จ.มหาสารคาม
1.   นายบรรยวัสถ์ สุขุนา               อายุ   16   ปี
2.   นายภูมินทร์ ทินช่วย               อายุ  16    ปี  
3.   นายบรรลุ สุขุนา                    ผู้ควบคุมทีม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ทีม KKS.RACING ONE                   รร.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ
1.   เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา          อายุ    14     ปี
2.   นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา    อายุ    21    ปี  
3.   นายอภิชาติ  บุญสมยา               ผู้ควบคุมทีม   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
ทีม สนามเป้า FC อ.เปี๊ยก                 จ.นครราชสีมา
1.   นาย สิทธิศักดิ์ กาบยุบล             อายุ   25   ปี
2.   นาย นพรัตน์ สาริโก                  อายุ   29   ปี  
3.   จ.ส.อ.จักรพงษ์ กระจ่างโพธิ์       ผู้ควบคุมทีม