สรุปผลการแข่งขันนัดพิเศษ"เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"สรุปผลการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้
1.    ประเภทปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัด รายการ ปีกหมุนประลองปัญญา” (Drone)
     รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000      บาท ได้แก่ ทีมเทศบาลศรีมหาราชา โรงเรียนเทศบาลศรีมหาราชา จ.ชลบุรี
         1. ด.ช.ศักรินทร์  คงทน
         2. นายพีรพงศ์  คงทน
         3. นายจุมพล  จิตรไพบูลย์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
    ได้แก่ ทีม บรบือวิทยาคาร รร.บรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
         1. นายบรรยวัสถ์   สุขุนา
         2. นายภูมินทร์  ทินช่วย
         3. นายสุรชัย นธีนาม
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ ทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม
1   รร.ท่าแซะรัขดาภิเษก  จ.ชุมพร

     1. นายถนอมพงษ์  แดงขวัญทอง
         2. นายรัฐศักดิ์  สมตน
         3. นายกิตติกวิน  กองช่าง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ ทีม ขุขันธ์ รร. ขุขันธ์   จ. ศรีสะเกษ
     1. ด.ช.ชินวัตร  บุญสมยา
     2. นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา
     3. นายอภิชาติ  บุญสมยา

    
     2.    ประเภทยุทธวิธี  
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล
 10,000 บาท
ได้แก่ ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน รร.พิบูลมังสาหาร อบจ.อุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี
         1. นายธนพนธ์  ไชยชมภู
         2. นายกิตติชีย  ขวัญคำ   
         3. นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ได้แก่
 ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3   รร.พิบูลมังสาหาร อบจ.อุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี
         1. ด.ช.กันยฤทธิ์  สำเภา
         2. ด.ช.อักษร  เสียงล้ำ      
         3. นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน
1 รร.พิบูลมังสาหาร อบจ.อุบลราชธานี    จ.อุบลราชธานี
     1. นายวรุต  จวงจันทร์
     2. ด.ช.กชกร  สุโพธิ์
     3. นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ ทีม ประเทียบ
1 รร. ประเทียบวิทยาทาน    จ.สระบุรี  
     1. นายนพพล  เอี่ยมสอาด
     2. นายธนทร  กลิ่นชื่น
     3. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่

 

     3.    ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้ 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
    ได้แก่ ทีม sea clound    รร.วัดช่างเคี่ยน   จ.เชียงใหม่
         1. ด.ช.หนุ่ม ลุงแดง
         2. นายณัฐพล ลุงมั่น
         3. นายนภดล สุขดี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ได้แก่ ทีม น้ำตาพะยูน        รร. เทพา     จ.สงขลา

         1. ด.ช.นภดล    แดงตะหลับ
         2. ด.ช.กิจการ   พระไพรี
         3. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ ทีม พะยูนทัวร์         รร. เทพา     จ.สงขลา
     1. ด.ช.ภัชรพงษ์ พรมแก้ว
     2. ด.ช.วรวุธ   แก้วคีรี
     3. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ ทีม หญิงสาวแห่งท้องทะเล  รร.วัดช่างเคี่ยน     จ.เชียงใหม่

     1. ด.ช.ไม้เอก  ยอดเพชร
     2. ด.ช.สายวัน แดงหอม
     3. นายนภดล  สุขดี

    
    4.    ประเภทลำเลียง  
ถ้วยรางวัลประทาน
 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
    ได้แก่ ทีม พิศาลปุณ 1    รร.พิศาลปุณณวิทยา   จ.ขอนแก่น
         1. นายบุญส่ง  พันธ์นาง
         2. นายฐิติศักดิ์  สุภาพ
         3.นางณัฐพัชร์  งานไว


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
     ได้แก่  ทีม บรบือวิทยาคาร     รร.บรบือวิทยาคาร     จ.มหาสารคาม
         1. นายบรรยวัสถ์   สุขุนา
         2. นายภูมินทร์   ทินช่วย
         3. นายบรรลุ สุขุนา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่  ทีม ธาตุทองอำนวยวิทย์ ทีม 3     รร.ธาตุทองอำนวยวิทย์     จ.สกลนคร
     1. นายชัยพร  กิจติการ
     2. นายกษมา   แก้วลอดหล้า
     3. นายชัยเรือง  ไชยคลัง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่  ทีม เตรียมอีสาน 2   รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.สกลนคร
     1. นาย ธนาวัฒน์   สายสมบัติ
     2. นายสราวุธ   สีระวัน
     3. อาจารย์พิศมัย   พานโฮม


    
5.    ประเภทบินนาน
    ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมเงินรางวัล 10,000บาท
ได้แก่  ทีม ประเทียบ
4    รร. ประเทียบวิทยาทาน     จ.สระบุรี  
         1. นายธนภัทร  ทับสาร
         2. ด.ช.อดิศร  พอกกา
         3. อ.สมนาม ณ เชียงใหม่


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ได้แก่  ทีม วัดหนองสมัคร  ทีม 2    รร. วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)      จ.สระบุรี
         1. ด.ช.อิศวะ  มณีเนตร
         2. ด.ช.อานนท์  ศิริปัญญา
         3. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ ทีม ปากพลีวิทยาคาร 4     รร. ปากพลีวิทยาคาร   จ.นครนายก
     1. ด.ช.พชรพล  แสงอินทร์
     2. ด.ช.ธีรพัฒน์  ทองจันทร์มูล
     3. นายอดิศักดิ์  นันตา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่  ทีม วัดบ้านพริก ทีม 1      รร. วัดบ้านพริก     จ.นครนายก
     1. ด.ช.สิริชัย  จันทร์ประสบโชค
     2. ด.ช.จินดา  มารศรี
     3. อ.สุริยา  จันทร์ประสบโชค

     
    6.    ประเภทบินผาดโผน (ลอดห่วง) 
ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 พร้อมเงินรางวัล 10,000บาท
ได้แก่  ชื่อทีม ขุขันธ์    รร. ขุขันธ์   จ.ศรีสะเกษ
         1. ด.ช.ชินวัตร  บุญสมยา
         2. ด.ช.คเชนทร์   ไชยสุข
         3. นายอภิชาติ  บุญสมยา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
       ได้แก่ ทีม วัดบ้านพริก รร. วัดบ้านพริก  จ.นครนายก
         1. ด.ช.สิริชัย  จันทร์ประสบโชค
         2. ด.ช.สหรัฐ  พิศาลสุข
         3. อ.สุริยา  จันทร์ประสบโชค


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ ทีมวัดหนองสมัคร  รร.วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)   จ.สระบุรี
     1. ด.ช.อิศวะ  มณีเนตร
     2. ด.ช.อานนท์  ศิริปัญญา
     3. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม


 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ ทีม ปากพลีวิทยาคาร 5    รร.ปากพลีวิทยาคาร   จ.นครนายก 
     1. ด.ช.เจษฎาภรณ์  ทองมาก
     2. ด.ช.ศรชัย  ภู่ทะวงศ์
     3. นายอดิศักดิ์  นันตา


   7.
    ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด  
ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมเงินรางวัล 10,000บาท
    ได้แก่  ทีม ปากพลีวิทยาคาร 3    รร. ปากพลีวิทยาคาร   จ.นครนายก
         1. ด.ช.พชรพล  แสงอินทร์
         2. ด.ช.ภูริ  มีมั่งคั่ง
         3. นายอดิศักดิ์  นันตา

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
       ได้แก่  ทีม ปากพลีวิทยาคาร 2    รร. ปากพลีวิทยาคาร    จ.นครนายก
         1. ด.ช.เจษฎาภรณ์  ทองมาก
         2. ด.ช.ธนพล  คงอินทร์
         3. นายอดิศักดิ์  นันตา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่  ทีม วัดหนองสมัคร    รร. วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)    จ.สระบุรี
     1. ด.ช.ธนภูมิ  ชูกำแพง
     2. ด.ญ.วภวาณี  แก้วกร่ำ
     3. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่  ทีม ธาตุทองอำนวยวิทย์ ทีม 1    รร. ธาตุทองอำนวยวิทย์     จ.สกลนคร
     1. ด.ช.อัษฎา  โคธิเสน
     2. ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์  สร้อยสุข
     3. นายชัยเรือง  ไชยคลัง

 

ทีมที่เข้ารอบ 8 ทีม สุดท้าย  ประเภทปีกหมุนประลองปัญญา Drone
 1. ทีม เทศบาลศรีมหาราชา รร.เทศบาลศรีมหาราชา จ.ชลบุรี 
   1.      ด.ช.ศักรินทร์  คงทน
   2.      นายพีรพงศ์  คงทน
    3. นายจุมพล  จิตรไพบูลย์
 2. ทีม วัดราชบพิธ รร. วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพฯ 
   1.      ด.ช.เกรียงอนันต์  แซ่เล้า
   2.      นางสาว สุพิชญา  แซ่เล้า
    3. นางสาว  สุดี  คมประพันธ์
 3. ทีม ขุขันธ์ รร. ขุขันธ์   จ. ศรีสะเกษ
   1.      ด.ช.ชินวัตร  บุญสมยา
   2.      นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา
    3. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 4. ทีม วชิรธรรมสาธิต ทีมA  รร.วชิรธรรมสาธิต  จ. กรุงเทพฯ 
   1.      ด.ช.วิทวัส เมธาเมลือง
   2.      ด.ช.พงษ์พิริยกร  กิจสถิตย์
    3. นายสุวิท ปิ่นอมร
 5. ทีม บรบือวิทยาคาร รร.บรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม 


   1.      นายบรรยวัสถ์   สุขุนา
   2.      นายภูมินทร์  ทินช่วย
    3. นายสุรชัย นธีนาม
 6. ทีม วชิรธรรมสาธิต ทีม C   รร. วชิรธรรมสาธิต  จ.กรุงเทพฯ 
  1.  ด.ช.นรภัทร โอษธีศ
  2.  ด.ช.อินทรทัต ปันใฝ
    3.  นาย สุวิท ปิ่นอมร
 7. ทีม วชิรธรรมสาธิต ทีม B  รร.วชิรธรรมสาธิต  จ.กรุงเทพฯ 
   1.      ด.ช.ไตรรัตน์ พุ่มดำรง
   2.      ด.ช.ณัฐพล นามลา
    3.  นายศักดิ์สิทธิ์ สังข์โสด
 8. ทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม1 รร. ท่าแซะรัขดาภิเษก  จ.ชุมพร 
  1.      นายถนอมพงษ์  แดงขวัญทอง
  2.      นายรัฐศักดิ์  สมตน
   3.   นายกิตติกวิน  กองช่าง 

ภาพบรรยากาศวันแข่งขัน