สรุปผลการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน Drone Racing ชิงถ้วยพระราชทานฯ


                   สรุปผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ในกรายการ "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ"Drone Racing ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท
ได้แก่ทีม  สวนหลวงสปีดเวล์ ทีม 1            กรุงเทพฯ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. ดญ. วรรรญา วรรผ่อง      อายุ   10  ปี 
                           2. นาย อาวุธ วรรณผ่อ         อายุ   47  ปี 
                           3. นาย กุลธวัท ดวงแก้ว       ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบถ้วยรางวัลพร้อมมอบทุนการศึกษา 30,000 บาท
ได้แก่ทีม KKS. RACING ONE    โรงเรียนขุขันธ์     จังหวัดศรีสะเกษ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา           อายุ   14  ปี  ม.2
                            2. นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา     อายุ   21  ปี ปี 2
                            3. นายอภิชาติ  บุญสมยา               ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ดร.วิภารัตน์   ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   มอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา  20,000 บาท
ได้แก่ทีม ระบือวิทย์ ทีม 1       โรงเรียนบรบือวิทยาคาร     จังหวัดมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. นายบรรยวัสถ์ สุขุนา                   อายุ   16  ปี  ม.5
                            2. นายภูมินทร์ ทินช่วย                   อายุ   16  ปี  ม.5
                            3. นายบรรลุ สุขุนา                        ผู้ควบคุมทีม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3                          
คุณโชคชัย   ประวันเต ผู้จัดการฝ่ายเสียงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   มอบถ้วยรางวัล
รองศาศตราจารย์ ประวิตร   พุทธานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท
ได้แก่ ทีม OK TRP 3       โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก     จังหวัดชุมพร
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. นายเอกชัย  พึ่งแย้ม                 อายุ   19  ปี  ปี 1
                           2. เด็กชายวัชรพล  น้ำดอกไม้         อายุ   13  ปี  ม.1
                           3. นายสรวิศ  มีณรงค์                    ผู้ควบคุมทีม        รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ  16  ทีม
    1.   ทีม KKS. RACING ONE รร.ขุขันธ์       จ.ศรีสะเกษ   
    1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา                อายุ   14  ปี  ม.2
    2. นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา          อายุ   21  ปี  2
    3. นายอภิชาติ  บุญสมยา                    ผู้ควบคุมทีม
    2.   ทีม OK TRP1 รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก  จ.ชุมพร 
    1. นายกิตติกวิน  กองช่าง                   อายุ   36  ปี 
    2. เด็กชายอนุพงษ์  ยวงใย                 อายุ   14  ปี  ม.2
    3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูชื่น                     ผู้ควบคุมทีม  
    3.   ทีม วัดราชบพิธ ทีม2  รร.วัดราชบพิธ  จ. กรุงเทพฯ 
    1.ด.ช.เกรียงอนันต์  แซ่เล้า                 อายุ  13   ปี 
    2. ด.ช.ณภัทร  ตรีสกุลวัฒนา               อายุ  13   ปี 
    3. นส.สุดี  คมประพันธ์                      ผู้ควบคุมทีม
    4.   ทีม ตะโกราย  ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 
    1. เด็กชายเทพรัตน์  เจียมธนานุรักษ์      อายุ   25  ปี 
    2. นายอลงกต เจียมธนานุรักษ์              อายุ   27  ปี 
    3. ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย                 ผู้ควบคุมทีม  
    5.   ทีม WINDA TEAM เซนต์แอนโทนี    รร.เซนต์แอนโทนี    จ.ฉะเชิงเทรา  
    1. เด็กชายภาณุพงศ์  ธาราสุวรรณกุล      อายุ   11  ปี ป.6
    2. เด็กชายณัฐพงศ์  แสนเขียววงศ์         อายุ   14  ปี ม.3 
    3.  นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี           ผู้ควบคุมทีม     
    6.   ทีม OK TRP 3   รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก  จ.ชุมพร 
    1. นายเอกชัย  พึ่งแย้ม                       อายุ   19  ปี  ปี 1
    2. เด็กชายวัชรพล  น้ำดอกไม้              อายุ   13  ปี  ม.1
    3. นายสรวิศ  มีณรงค์                        ผู้ควบคุมทีม 
    7.   ทีม วชิรธรรมสาธิต ทีม รร.วชิรธรรมสาธิต  จ.กรุงเทพฯ 
    1. ด.ช.ไตรรัตน์ พุ่มดำรงค์                   อายุ   12  ปี ม.1
    2. ด.ช.ณัฐพล นามลา                        อายุ   13  ปี ม.
    3. นายศักดิ์สิทธิ์ สังข์โสด                   ผู้ควบคุมทีม 
    8.   ทีม วัดราชบพิธ ทีม1  รร.วัดราชบพิธ  จ. กรุงเทพฯ  
    1.วีรภัทร  ไชยนคร                        อายุ  13   ปี 
    2. ธีราพัทธ์  อนันต์เจริญภากร          อายุ  13   ปี 
    3. นส.สุดี  คมประพันธ์                   ผู้ควบคุมทีม  

    9.   ทีม ระบือวิทย์ ทีม 1 รร.บรบือวิทยาคาร    จ.มหาสารคาม  
    1. นายบรรยวัสถ์ สุขุนา                   อายุ   16  ปี  ม.5
    2. นายภูมินทร์ ทินช่วย                   อายุ   16  ปี  ม.5
    3. นายบรรลุ สุขุนา                        ผู้ควบคุมทีม 
   10.  ทีม ราชมงคลอีสาน  ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    จ. นครราชสีมา 
    1. นายณัฐพล  โฉมพลกรัง               อายุ   25  ปี 
    2. นายนพรัตน์ สาริโก                     อายุ   27  ปี 
    3. ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย              ผู้ควบคุมทีม 
   11.  ทีม วชิรธรรมสาธิต ทีม รร.วชิรธรรมสาธิต  จ.กรุงเทพฯ  
    1. ด.ช.วิทวัส เมธาเมลือง                  อายุ   13  ปี ม.2
    2. ด.ช.นรภัทร โอษธีศ                     อายุ   13  ปี ม.2 
    3. นายสุวิท  ปิ่นอมร                        ผู้ควบคุมทีม  
   12.   ทีมพระปฐมวิทยาลัยทีม B  รร.พระปฐมวิทยาลัย   จ.นครปฐม  
    1. นายญาณกร  แจ่มจำรัส                 อายุ   16  ปี ม.4
    2. ด.ญ.กมลวรรณ  คล้ายแก้ว             อายุ   11  ปี ม.1 
    3. นางสาวสกลรักษ์  กานต์ชยทิพย์      ผู้ควบคุมทีม   
   13.  ทีม สวนหลวงสปีดเวล์ ทีม 1   จ.กรุงเทพฯ 
    1. ดญ. วรรรญา วรรผ่อง                   อายุ   10  ปี 
    2. นาย อาวุธ วรรณผ่อ                     อายุ   47  ปี 
    3. นาย กุลธวัท ดวงแก้ว                   ผู้ควบคุมทีม  
   14.   ทีม ระบือวิทย์ ทีม 2 รร.บรบือวิทยาคาร   จ.มหาสารคาม  
    1. นายภูมินทร์ ทินช่วย                     อายุ   16  ปี  ม.5
    2. นายบรรยวัสถ์ สุขุนา                     อายุ   16  ปี   ม.5
    3. นายสุรชัย นธีนาม                        ผู้ควบคุมทีม  
   15.   ทีม OK TRP 2   รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก   จ.ชุมพร 
    1. นายถนอมพงษ์  แดงขวัญทอง        อายุ   18  ปี  ม.6
    2. เด็กชายศุภกิตต์  ยังจีน                 อายุ   13  ปี  ม.1
    3. นายภาคิน  ที่รัก                          ผู้ควบคุมทีม  
   16.   ทีม OK TRP 4   รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก   จ.ชุมพร 
    1. นายณัฐกานต์  อึ้งเซ้ง                   อายุ   19  ปี  ปี 1
    2. นายกิตติศักดิ์  พีระสิงห์                 อายุ   20  ปี  ปี 2
    3. เด็กชายสุทธิพงศ์ ประมนต์             ผู้ควบคุมทีม

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ  8  ทีม

    1.   ทีม KKS. RACING ONE รร.ขุขันธ์       จ.ศรีสะเกษ   
    1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา               อายุ   14  ปี  ม.2
    2. นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา         อายุ   21  ปี  2
    3. นายอภิชาติ  บุญสมยา                   ผู้ควบคุมทีม
    2.   ทีม วัดราชบพิธ ทีม2  รร.วัดราชบพิธ  จ. กรุงเทพฯ 
    1.ด.ช.เกรียงอนันต์  แซ่เล้า                อายุ  13   ปี 
    2. ด.ช.ณภัทร  ตรีสกุลวัฒนา              อายุ  13   ปี 
    3. นส.สุดี  คมประพันธ์                      ผู้ควบคุมทีม
    3.   ทีม OK TRP 3   รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก  จ.ชุมพร 
    1. นายเอกชัย  พึ่งแย้ม                      อายุ   19  ปี  ปี 1
    2. เด็กชายวัชรพล  น้ำดอกไม้             อายุ   13  ปี  ม.1
    3. นายสรวิศ  มีณรงค์                        ผู้ควบคุมทีม
4.   ทีม วชิรธรรมสาธิต ทีม B  รร.วชิรธรรมสาธิต  จ.กรุงเทพฯ 
    1. ด.ช.ไตรรัตน์ พุ่มดำรงค์                  อายุ   12  ปี ม.1
    2. ด.ช.ณัฐพล นามลา                       อายุ   13  ปี ม.
    3. นายศักดิ์สิทธิ์ สังข์โสด                  ผู้ควบคุมทีม 
    5.   ทีม ระบือวิทย์ ทีม 1 รร.บรบือวิทยาคาร   จ.มหาสารคาม  
    1. นายบรรยวัสถ์ สุขุนา                     อายุ   16  ปี  ม.5
    2. นายภูมินทร์ ทินช่วย                     อายุ   16  ปี  ม.5
    3. นายบรรลุ สุขุนา                          ผู้ควบคุมทีม 
    6.   ทีมพระปฐมวิทยาลัยทีม B  รร.พระปฐมวิทยาลัย   จ.นครปฐม  
    1. นายญาณกร  แจ่มจำรัส                 อายุ   16  ปี ม.4
    2. ด.ญ.กมลวรรณ  คล้ายแก้ว             อายุ   11  ปี ม.1 
    3. นางสาวสกลรักษ์  กานต์ชยทิพย์      ผู้ควบคุมทีม  
7.  ทีม สวนหลวงสปีดเวล์ ทีม 1   จ.กรุงเทพฯ 
    1. ดญ. วรรรญา วรรผ่อง                   อายุ   10  ปี 
    2. นาย อาวุธ วรรณผ่อ                     อายุ   47  ปี 
    3. นาย กุลธวัท ดวงแก้ว                   ผู้ควบคุมทีม  
8. ทีม OK TRP 2   รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก   จ.ชุมพร 
    1. นายถนอมพงษ์  แดงขวัญทอง        อายุ   18  ปี  ม.6
    2. เด็กชายศุภกิตต์  ยังจีน                 อายุ   13  ปี  ม.1
    3. นายภาคิน  ที่รัก                          ผู้ควบคุมทีม  

ภาพบรรยากาศวันแข่งขัน