ขอบคุณหน่วยงานและทีมงานโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด (ARV) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. จัดการแสดง โดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562  ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำอากาศยาน(โดรน) จำนวน 300 ลำ ที่สร้างและพัฒนาโดยคนไทยสำเร็จเป็นรายแรกของภูมิภาคอาเซียนจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้

                ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณ

- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)- สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย- กระทรวงพลังงาน- โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย- กรมประชาสัมพันธ์- กลุ่มปตท.- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)- บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด (ARV)- สื่อมวลชน- เด็กและเยาวชนตลอดทั้งผู้ปกครอง "หนูน้อยจ้าวเวหา"          

รายชื่อทีมงานทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการจัดแสดงโดรนแปรอักษรถวาย "ราชสดุดีจักรีวงศ์"

ทีมงานจากสมาคมฯ
1. นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล
2. นายปภัส ศรีนนตรี
3. นายธีรพงษ์ สุขจิตร
4. นายธนบดี บุหลันศรีชาติ
5. ว่าที่ร้อยโท สมศักดิ์ ศรีสัจจะธร
6. นายวิทยา ลิคะสิริ
7. นางสาววันทนีย์ เหลืองวิสุทธิ์ศิริ
8. นางสาวธนณัฐ์ ฉายเพิ่มศักดิ์
9.นายชัญญ์ชาญ อังการกุล
10.นายธนกนก หงษ์ประสงค์
11.นางรุ่งเรือง หงษ์ประสงค์
12.นายชยะนันท์ ศรีเพียงจันทร์ 
13.นายญาณกร แจ่มจำรัส
14.นายธนกฤต บุญรักษา
15.นายเจษฎา จินธราธร
16.นายวสุพล ตันติกวิน
17 นายปฎิภาณ สีหาบุตร
18.นายบรรยวัสถ์ สุขุนา
19.นายภุมิพัฒน์ ยงเพชร
20.นายพงศภัค เสนาภักดิ์
21.นายภีรพัฒน์ พันธุ์เฮง
22.นายธนพนธ์ ไชยชมภู
23.นายวรุต จวงจันทร์
24.ดช.ตฤณดิษฐ์ ณ ถลาง
25.ดช.ธนชิต ถ้วยทอง
26.นายลำพัน นัยนิตร
27.นายสมปอง จงใจสิทธิ์
28.นางภิรมย์ ศรีมณฑา 
29.นายศรรักษ์ คำป้อม
30.นายณัชกฤษณ์ สาระไชย
31.นายเสน่ห์ โกศล
ทีมงานจาก ปตท.สผ.
1. คุณพงศธร ทวีสิน
2. คุณชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
3.คุณนาถฤดี โฆสิตาภัย
4.คุณบัณฑิต พัฒนศักดิ์
5.คุณศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต
6.คุณโศภิษฐา โชติช่วง
7.ณัฐวีณา สืบจากสิงห์
8.คุณกอบัว ดำรงค์มงคลกุล
9.คุณธนา สราญเวทย์พันธุ์
10.คุณคุณาชาติ วิทูรสุนทร
11.คุณชัยกานต์ พานทอง
12.คุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์
13.คุณแววเดือน  วินัยพานิช

ภาพทีมงานเบื้องหลัง