สถิติ สนามเชียงราย

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันสนามเชียงราย
  1. ชื่อทีม PASS GO     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   จังหวัด นครปฐม
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายบุญมา ศักดิ์บุญญารัตน์          
                                      2. นายธีรพล จาตุรัส                      
                                      3. นางสาวณิชนันท์ ลิขิตธนธำรง       ผู้ควบคุมทีม 
     2.  ชื่อทีม ขุขันธ์ 1      โรงเรียน ขุขันธ์          จังหวัด  ศรีสะเกษ
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา           อายุ 13 ปี
                                      2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มลิพันธ์             อายุ 14 ปี  
                                      3. นายอภิชาติ  บุญสมยา               ผู้ควบคุมทีม 
     3.  ชื่อทีม RB สวงษ์วิทย์ 1      โรงเรียน สวงษ์วิทยาคม      จังหวัด  ศรีสะเกษ
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายธนวัฒน์  จอนทะผา              อายุ 16 ปี
                                      2. น.ส.พรชิตา  งามพรหม               อายุ 15 ปี  
                                      3. นายบุตรดา  จันทเสน                 ผู้ควบคุมทีม    
     4.   ชื่อทีม RB สวงษ์วิทย์ 2      โรงเรียน สวงษ์วิทยาคม      จังหวัด  ศรีสะเกษ
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายอนุพงษ์  บุญพามา             อายุ 16 ปี
                                        2. น.ส.ศิริญญา  มูลดับ                อายุ 15 ปี  
                                        3. นางราตรี  จันทเสน                  ผู้ควบคุมทีม 
     5.   ชื่อทีม สว.พย. 1     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายวิชชากร   เลิศฤทธิ์ปัญญากุล     อายุ 16 ปี
                                       2. ด.ช.ชยพัทธ์ โปร่งศรีธนันท์             อายุ 15 ปี  
                                       3. ด.ช.คณาธิป คุยเพียภูมิ                   ผู้ควบคุมทีม 
     6.   ชื่อทีม สว.พย. 2     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทิเนศวร   แสงจันทร์               อายุ 16 ปี
                                       2. นายอุดมศักดิ์   สัญญเขื่อน            อายุ 15 ปี  
                                       3. ด.ช.ธนกฤต   เชาว์เพชรไพโรจน์    ผู้ควบคุมทีม 
     7.   ชื่อทีม บรบือวิทยาคาร   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    จังหวัด มหาสารคาม
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา                   อายุ 16 ปี
                                       2. นายภูมินทร์ ทินช่วย                     อายุ 15 ปี  
                                       3. นายบรรลุ สุขุนา                          ผู้ควบคุมทีม 
                                       4.  นายสุรชัย นธีนาม                      ครู/ที่ปรึกษา
    8.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 1  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายอดิศร  แสนหมื่น                    อายุ 15 ปี
                                      2. นางสาวพรพรรณ พุ่มนาค              อายุ 16 ปี  
                                      3. นายทวีชัย  ไกรดวง                      ผู้ควบคุมทีม 
    9.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 2  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทัตตพันธุ์   ไชยวะแลง           อายุ 16 ปี
                                       2. นายวรากร หอมจำปา                    อายุ 15 ปี  
                                       3. นายทวีชัย  ไกรดวง                     ผู้ควบคุมทีม 
    10.   ชื่อทีม โรงรียนภู ดินแดงวิทยา ทีม 3  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทัตตพันธุ์   ไชยวะแลง         อายุ 16 ปี
                                       2. นายวรากร หอมจำปา                อายุ 15 ปี  
                                       3. นายทวีชัย  ไกรดวง                  ผู้ควบคุมทีม 
    11.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 4  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทวียุทธ  คำโกแก้ว             อายุ 17 ปี
                                       2. นายวรายุทธ  ลุนจักร               อายุ 15 ปี  
                                       3. นายทวีชัย  ไกรดวง                 ผู้ควบคุมทีม 
    12.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 5  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทวีชัย  ไกรดวง                 อายุ 26 ปี
                                       2. นายทัตตพันธุ์    ไชยวะแลง       อายุ 16 ปี  
                                       3. นายอดิศร  แสนหมื่น                ผู้ควบคุมทีม  
    13.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 6  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายวรายุทธ  ลุนจักร                 อายุ 17 ปี
                                       2. นางสาวพรพรรณ พุ่มนาค           อายุ 16 ปี  
                                       3. นายทวีชัย  ไกรดวง                   ผู้ควบคุมทีม 
    14.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 7  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายวรากร  หอมจำปา               อายุ 15 ปี
                                       2. นายอดิศร แสนหมื่น                 อายุ 15 ปี  
                                       3. นายทวีชัย  ไกรดวง                 ผู้ควบคุมทีม 
    15.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 8  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายเฉลิมชัย  สาริศรี                 อายุ 15 ปี
                                       2. นายทัตตพันธุ์  ไชยวะแลง          อายุ 16 ปี  
                                       3. นายทวีชัย  ไกรดวง                  ผู้ควบคุมทีม 
    16.   ชื่อทีม มทร. ล้านนา เชียงใหม่   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นาย สธน      สมฤทธิ์                อายุ 20 ปี
                                       2. นางสาว วิภาดา  จวรประจักษ์      อายุ 20 ปี  
                                       3. นาย ชลธิศ    สมฤทธิ์                ผู้ควบคุมทีม 
    17.   ชื่อทีม นเรศวร   มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด พิษณุโลก
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายศรรักษ์  คำป้อม                  อายุ  20  ปี
                                       2. นายพงษ์นิรันดร์  เลิศรัศมี           อายุ  19  ปี  
                                       3. นายอภิสิทธิ์  เพ็ชรเจริญ             ผู้ควบคุมทีม 
    18.   ชื่อทีม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทีม 1    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายชญานนท์  ปันตัน                อายุ 16  ปี
                                       2. นายวรัญชิต  สุโกมล                  อายุ 15  ปี  
                                       3. นายวศิน  มังคลาด                    ผู้ควบคุมทีม 
    19.   ชื่อทีม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทีม 2    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัธชกฤษณ์   สาระไชย         อายุ 16  ปี
                                       2. นายธิติชัย   ทรัพย์สามารถ          อายุ 15  ปี  
                                       3. นายวศิน  มังคลาด                    ผู้ควบคุมทีม 
    20.   ชื่อทีม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทีม 3    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายสิทธิโชค นาคประเสริฐ          อายุ 16  ปี
                                       2. นายรชต  ศิริวรวาท                   อายุ 17  ปี  
                                       3. นายวศิน  มังคลาด                    ผู้ควบคุมทีม 
    21.   ชื่อทีม ตะโกราย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   จังหวัด นครราชสีมา
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัฐพล  โฉมพลกลัง             อายุ  21  ปี
                                       2. นายสัมฤทธ์   ยืนยั่ง                   อายุ 25  ปี  
                                       3. ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย            ผู้ควบคุมทีม 
    22.   ชื่อทีม ราชมงคลอีสาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   .จังหวัด นครราชสีมา
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัฐพล  ศรีจันทร์                  อายุ  25  ปี
                                       2. นายกฤษณะ  หวังสุดดี                อายุ  20  ปี  
                                       3. ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย             ผู้ควบคุมทีม 
    23.   ชื่อทีม ARU Flying Robot ทีมที่ 1   ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายนุกูล  ทรงกิจ                       อายุ  28  ปี
                                        2. นายภานุ  แนมผักแว่น                อายุ  22  ปี  
                                        3. นายสิรดนัย  พานิชย์                  ผู้ควบคุมทีม
                                        4. อ.อภิชิต  กระจ่างเย่า                 อาจารย์ที่ปรึกษา 
     24.   ชื่อทีม ARU Flying Robot ทีมที่ 2   ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   .จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
             รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายนพกร  ทาสี                      อายุ  23  ปี
                                         2. นายสิรดนัย  พานิชย์                อายุ  25  ปี  
                                         3. นายกฤษฎา  กันนุฬา               ผู้ควบคุมทีม
                                         4. อ.อภิชิต  กระจ่างเย่า               อาจารย์ที่ปรึกษา 
    25.   ชื่อทีม LOFT Lab KMUTT   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จังหวัด กรุงเทพมหานคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นาย วสันต์  แก้วเทพ                  อายุ  19  ปี
                                        2. นาย อฎิชัย  วิจารณ์                   อายุ  19  ปี  
                                        3. ผศ.ดร. อรรณพ เรืองวิเศษ          ผู้ควบคุมทีม
    26.   ชื่อทีม มดมาเยือน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    จังหวัด กรุงเทพมหานคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. น.ส.อาทิมา  ชุ่มเกสรกูลกิจ         อายุ 19 ปี
                                       2. น.ส.นลินพร  อินอำไพ               อายุ 20 ปี  
                                       3. ดร.ดนัย  เผ่าหฤหรรษ์                ผู้ควบคุมทีม 
    27.   ชื่อทีม คำยาง 1   โรงเรียนคำยางพิทยาคม   จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายอุดมการณ์    ศรีวิเศษ            อายุ    ปี
                                       2. นายกิตติวัฒน์  หารบัวคำ             อายุ    ปี  
                                       3. นายพุทธิมนท์  ไชยมัชชิม            ผู้ควบคุมทีม
    28.   ชื่อทีม คำยาง 2   โรงเรียนคำยางพิทยาคม    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายเกียรติศักดิ์   ร้อยพิลา            อายุ    ปี
                                       2. นายปรินทร  อ่อนโก้ก                   อายุ    ปี  
                                        3. นายสิริวัฒน์  พงษ์สระพัง             ผู้ควบคุมทีม  
    29.   ชื่อทีม คำยาง 3   โรงเรียนคำยางพิทยาคม    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายปรินทร  อ่อนโก้ก                 อายุ    ปี
                                       2. นายวุฒินันท์  ภูหาด                   อายุ    ปี  
                                       3. นายชัยมงคล  ศรีนวล                 ผู้ควบคุมทีม 
    30.   ชื่อทีม คำยาง 4   โรงเรียนคำยางพิทยาคม    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายวุฒินันท์  ภูหาด                   อายุ    ปี
                                        2. นายสุทธิราช  บุตละคร               อายุ    ปี  
                                        3. นายพุทธิมนท์  ไชยมัชชิม           ผู้ควบคุมทีม
    31.   ชื่อทีม คำยาง 5   โรงเรียนคำยางพิทยาคม    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายเกียรติศักดิ์  จันทองศรี           อายุ    ปี
                                       2. นายสิทธิชัย  ชรินทร์                   อายุ    ปี  
                                       3. นายนภดล  บุญขันธ์                   ผู้ควบคุมทีม
    32.   ชื่อทีม คำยาง 6   โรงเรียนคำยางพิทยาคม    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายสิทธิชัย  ชรินทร์                   อายุ    ปี
                                       2. นายเกียรติศักดิ์  จันทองศรี           อายุ    ปี  
                                       3. นายชัยมงคล  ศรีนวล                  ผู้ควบคุมทีม
    33.   ชื่อทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม A    โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย    .จังหวัด นครปฐม
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายปณชัย  อินแหยม                   อายุ  17   ปี
                                       2. เด็กชายพลวัต  เหลืองอมรนารา      อายุ  14  ปี  
                                       3. เด็กชายณัฐภัทร  ธีรานันตชัย         ผู้ควบคุมทีม
    34.   ชื่อทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม B    โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย    .จังหวัด นครปฐม
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายศิลา ซิ้มเจริญ                           อายุ  16   ปี
                                       2. นางสาวสกลรักษ์  กานต์ชยทิพย์       อายุ  16  ปี  
                                       3. นางสาววรนันต์ กานต์ชยทิพย์          ผู้ควบคุมทีม
    35.   ชื่อทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม C    โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย    .จังหวัด นครปฐม
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายสันติ  เรียงแหลม                        อายุ  18   ปี
                                       2. นายจักริน รุ่งศิริพาณิชกุล                   อายุ  16  ปี  
                                       3. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร                   ผู้ควบคุมทีม
    36.   ชื่อทีม หลานเจ้าปู่ 1     โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ    จังหวัด  สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายศราวุธ       สีระวัน                 อายุ  15   ปี
                                       2. เด็กชายปัณณวิชญ์  พจนา                 อายุ  12  ปี  
                                       3. นายวารินทร์      บัวภาคำ                   ผู้ควบคุมทีม
                                       4. นายพนมพันธ์     ไชยเพชร                ผู้อำนวยการโรงเรียน
    37.   ชื่อทีม หลานเจ้าปู่ 2     โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ    จังหวัด  สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สายสมบัติ            อายุ  15   ปี
                                       2. เด็กชายณัชพล     เจริญไชย             อายุ  12  ปี  
                                       3. นายวารินทร์      บัวภาคำ                  ผู้ควบคุมทีม
                                       4. นายพนมพันธ์     ไชยเพชร               ผู้อำนวยการโรงเรียน
    38.   ชื่อทีม หลานเจ้าปู่ 3     โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ    จังหวัด  สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายรัชพล          น้อยชื่น                 อายุ  22   ปี
                                       2. เด็กชายจักรินทร์  เหมะธุลิน              อายุ  12  ปี  
                                       3. นายวารินทร์      บัวภาคำ                 ผู้ควบคุมทีม
                                       4. นายพนมพันธ์     ไชยเพชร              ผู้อำนวยการโรงเรียน
    39.   ชื่อทีม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย      วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย      จังหวัด  เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายวรัญธร  สุพรรณสม                   อายุ  20  ปี
                                     2. นายกฤษณะ  วงค์จันพา                     อายุ  20  ปี  
                                     3. นายธนกร     เลิศสกุณี                      ผู้ควบคุมทีม 
    40.   ชื่อทีม วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ “เบิกชุมแพ”  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ      จังหวัด ขอนแก่น
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายสิทธา  เจียมศักดาคุรัตน์            อายุ  17  ปี
                                       2. นายกฤษณะ  วงค์จันพา                   อายุ  17  ปี  
                                       3. นายสุรพันธ์   ศรีเมือง                      ผู้ควบคุมทีม 
    41.   ชื่อทีม CVC.Embedded   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      จังหวัด  เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายภานุวัฒน์  ก้าวออนตา               อายุ  18  ปี
                                     2. นายปิติพงษ์  อยู่อินทร์                       อายุ  19  ปี  
                                     3. นายอเนกวงศ์   ยอดดำเนิน                ผู้ควบคุมทีม 
                                     4. นายรัชานนท์ บัญชาฟู                       ครูผ้ช่วย
     42.   ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 1  รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัด ชุมพร
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัฐกานต์  อึ้งเซ้ง                    อายุ 17 ปี ม.6
                                     2. นายรวิสุต  มีณรงค์                           อายุ  17 ปี ม.6 
                                     3. นายสรวิศ  มีณรงค์                           ผู้ควบคุมทีม
    43.   ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 2  รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัด ชุมพร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายถนอมพงศ์ แดงขวัญทอง           อายุ 16 ปี ม.5
                                        2. ด.ช.สัจธรรม  อุทธา                        อายุ 14 ปี  ม.2
                                        3. นายภาคิน  ที่รัก                             ผู้ควบคุมทีม
    44.   ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 2  รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัด ชุมพร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายกิติกวิน  กองช่าง                     อายุ 35 ปี
                                        2. นายภานรินทร์   ผุดโรง                  อายุ 17 ปี  ม.6
                                        3. ด.ช.ภูมมินทร์  แผติตะ                   ผู้ควบคุมทีม

           สถิติผลคะแนนรอบชิงชนะเลิศ 16 ทีม
        รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 16 ทีม
                                    Chart การแข่งขัน