ประกาศผลการแข่งขันQuad rotor ชิงถ้วยพระราชทานฯที่ จ.สกลนคร


ประกาศผลการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับชนิด 4 ใบพัด Quad Rotor ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
ชื่อทีม นเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด พิษณุโลก
1. นายศรรักษ์  คำป้อม         อายุ 20 ปี ปี 3
2. นายพงษ์นิรันดร์ เลิศรัศมี   อายุ19ปี ปี2
3. นายอภิสิทธิ์  เพ็ชรเจริญ    ผู้ควบคุมทีม
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
ชื่อทีมตะโกราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   จังหวัด นครราชสีมา
1. นายณัฐพล  โฉมพลกลัง    อายุ 21 ปี
2. นายนพรัตน์  สาริโก          อายุ 29 ปี  
3. ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย    ผู้ควบคุมทีม 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท
ชื่อทีม บรบือวิทยาคาร   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัด มหาสารคาม
1. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา        อายุ 15 ปี ม.4
2. นายภูมินทร์  ทินช่วย        อายุ 15 ปี ม.4
3. นายบรรลุ สุขุนา              ผู้ควบคุมทีม 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
ชื่อทีม ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 3  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
1.นายสิทธิโชค นาคประเสริฐ  อายุ 16 ปี ม.5
2. นายรชต  ศิริวรวาท           อายุ 17  ปี ม.6
3. นายวศิน  มังคลาด            ผู้ควบคุมทีม  
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันสนามสกลนคร
  1. ชื่อทีม PASS GO     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   จังหวัด นครปฐม
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายบุญมา ศักดิ์บุญญารัตน์          อายุ   ปี
                        2. นายธีรพล จาตุรัส                     อายุ   ปี  
                        3. นางสาวณิชนันท์ ลิขิตธนธำรง       ผู้ควบคุมทีม  โทร 088-861-7213
     2.   ชื่อทีม ขุขันธ์ 1      โรงเรียน ขุขันธ์          จังหวัด  ศรีสะเกษ
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา      อายุ 13 ปี
                                   2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มลิพันธ์        อายุ 14 ปี  
                                   3. นายอภิชาติ  บุญสมยา          ผู้ควบคุมทีม  โทร 089-624-8829
     3.   ชื่อทีม RB สวงษ์วิทย์ 1      โรงเรียน สวงษ์วิทยาคม      จังหวัด  ศรีสะเกษ
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายธนวัฒน์  จอนทะผา         อายุ 16 ปี
                                   2. น.ส.พรชิตา  งามพรหม          อายุ 15 ปี  
                                   3. นายบุตรดา  จันทเสน            ผู้ควบคุมทีม  โทร 087-239-9927  
     4.   ชื่อทีม RB สวงษ์วิทย์ 2      โรงเรียน สวงษ์วิทยาคม      จังหวัด  ศรีสะเกษ
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายอนุพงษ์  บุญพามา           อายุ 16 ปี
                                   2. น.ส.ศิริญญา  มูลดับ              อายุ 15 ปี  
                                   3. นางราตรี  จันทเสน               ผู้ควบคุมทีม  โทร 087-239-9927  
    5.   ชื่อทีม บรบือวิทยาคาร   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    จังหวัด มหาสารคาม
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา              อายุ 16 ปี
                                   2. นายภูมินทร์ ทินช่วย               อายุ 15 ปี  
                                   3. นายบรรลุ สุขุนา                    ผู้ควบคุมทีม  โทร 086-240-4400  
                                   4.  นายสุรชัย นธีนาม                 ครู/ที่ปรึกษา
    6.    ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 1  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายอดิศร  แสนหมื่น              อายุ 15 ปี
                                   2. นางสาวพรพรรณ พุ่มนาค         อายุ 16 ปี  
                                   3. นายทวีชัย  ไกรดวง                 ผู้ควบคุมทีม  โทร -                                     
     7.    ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 2  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทัตตพันธุ์   ไชยวะแลง        อายุ 16 ปี
                                   2. นายวรากร หอมจำปา              อายุ 15 ปี  
                                   3. นายทวีชัย  ไกรดวง                 ผู้ควบคุมทีม  โทร -  
    8.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 3  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทัตตพันธุ์   ไชยวะแลง        อายุ 16 ปี
                                   2. นายวรากร หอมจำปา              อายุ 15 ปี  
                                   3. นายทวีชัย  ไกรดวง                 ผู้ควบคุมทีม  โทร -
    9.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 4  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทวียุทธ  คำโกแก้ว             อายุ 17 ปี
                                   2. นายวรายุทธ  ลุนจักร               อายุ 15 ปี  
                                   3. นายทวีชัย  ไกรดวง                 ผู้ควบคุมทีม  โทร -
    10.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 5  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายทวีชัย  ไกรดวง                 อายุ 26 ปี
                                   2. นายทัตตพันธุ์    ไชยวะแลง       อายุ 16 ปี  
                                   3. นายอดิศร  แสนหมื่น               ผู้ควบคุมทีม  โทร -
    11.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 6  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายวรายุทธ  ลุนจักร               อายุ 17 ปี
                                   2. นางสาวพรพรรณ พุ่มนาค          อายุ 16 ปี  
                                   3. นายทวีชัย  ไกรดวง                  ผู้ควบคุมทีม  โทร -
    12.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 7  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายวรากร  หอมจำปา              อายุ 15 ปี
                                   2. นายอดิศร แสนหมื่น                 อายุ 15 ปี  
                                   3. นายทวีชัย  ไกรดวง                  ผู้ควบคุมทีม  โทร -
    13.   ชื่อทีม โรงรียนภูดินแดงวิทยา ทีม 8  โรงรียนภูดินแดงวิทยา    จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายเฉลิมชัย  สาริศรี                 อายุ 15 ปี
                                   2. นายทัตตพันธุ์  ไชยวะแลง           อายุ 16 ปี  
                                   3. นายทวีชัย  ไกรดวง                  ผู้ควบคุมทีม  โทร -
    14.   ชื่อทีม มทร. ล้านนา เชียงใหม่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นาย สธน      สมฤทธิ์                อายุ 20 ปี
                                   2. นางสาว วิภาดา  จวรประจักษ์      อายุ 20 ปี  
                                   3. นาย ชลธิศ    สมฤทธิ์                 ผู้ควบคุมทีม  โทร 086-431-9937
    15.   ชื่อทีม นเรศวร   มหาวิทยาลัยนเรศวร   .จังหวัด พิษณุโลก
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายศรรักษ์  คำป้อม                  อายุ  20  ปี
                                   2. นายพงษ์นิรันดร์  เลิศรัศมี            อายุ  19  ปี  
                                   3. นายอภิสิทธิ์  เพ็ชรเจริญ              ผู้ควบคุมทีม  โทร 083-957-0927
    16.   ชื่อทีม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทีม 1    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายชญานนท์  ปันตัน                อายุ 16  ปี
                                   2. นายวรัญชิต  สุโกมล                  อายุ 15  ปี  
                                   3. นายวศิน  มังคลาด                    ผู้ควบคุมทีม  โทร 091 – 853-4158
    17.   ชื่อทีม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทีม 2    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัธชกฤษณ์   สาระไชย         อายุ 16  ปี
                                   2. นายธิติชัย   ทรัพย์สามารถ          อายุ 15  ปี  
                                   3. นายวศิน  มังคลาด                    ผู้ควบคุมทีม  โทร 091 – 853-4158
    18.   ชื่อทีม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทีม 3    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายสิทธิโชค นาคประเสริฐ          อายุ 16  ปี
                                   2. นายรชต  ศิริวรวาท                   อายุ 17  ปี  
                                   3. นายวศิน  มังคลาด                    ผู้ควบคุมทีม  โทร 091 – 853-4158
    19.   ชื่อทีม ตะโกราย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   .จังหวัด นครราชสีมา
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัฐพล  โฉมพลกลัง              อายุ  21  ปี
                                   2. นายสัมฤทธ์   ยืนยั่ง                   อายุ 25  ปี  
                                   3. ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย             ผู้ควบคุมทีม  โทร –
    20.   ชื่อทีม ราชมงคลอีสาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   .จังหวัด นครราชสีมา
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัฐพล  ศรีจันทร์                  อายุ  25  ปี
                                   2. นายกฤษณะ  หวังสุดดี                อายุ  20  ปี  
                                   3. ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย             ผู้ควบคุมทีม  โทร-
.   21.   ชื่อทีม คำยาง 1   โรงเรียนคำยางพิทยาคม    .จังหวัด สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายอุดมการณ์    ศรีวิเศษ            อายุ    ปี
                                   2. นายกิตติวัฒน์  หารบัวคำ             อายุ    ปี  
                                   3. นายพุทธิมนท์  ไชยมัชชิม             ผู้ควบคุมทีม โทร  087-873-8864
    22.   ชื่อทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม A    โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย    .จังหวัด นครปฐม
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายปณชัย  อินแหยม                   อายุ  17   ปี
                                   2. เด็กชายพลวัต  เหลืองอมรนารา       อายุ  14  ปี  
                                   3. เด็กชายณัฐภัทร  ธีรานันตชัย          ผู้ควบคุมทีม โทร  089-260-1699
    23.   ชื่อทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม C    โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย    .จังหวัด นครปฐม
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายสันติ  เรียงแหลม                        อายุ  18   ปี
                                   2. นายจักริน รุ่งศิริพาณิชกุล                   อายุ  16  ปี  
                                   3. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร                   ผู้ควบคุมทีม โทร  089-260-1699
    24.   ชื่อทีม หลานเจ้าปู่ 1     โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ    จังหวัด  สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายศราวุธ       สีระวัน                 อายุ  15   ปี
                                   2. เด็กชายปัณณวิชญ์  พจนา                  อายุ  12  ปี  
                                   3. นายวารินทร์      บัวภาคำ                  ผู้ควบคุมทีม โทร  087-217-2712
                                   4. นายพนมพันธ์     ไชยเพชร                 ผู้อำนวยการโรงเรียน
    25.   ชื่อทีม หลานเจ้าปู่ 2     โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ    จังหวัด  สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สายสมบัติ               อายุ  15   ปี
                                   2. เด็กชายณัชพล     เจริญไชย                อายุ  12  ปี  
                                   3. นายวารินทร์      บัวภาคำ                  ผู้ควบคุมทีม โทร  087-217-2712
                                   4. นายพนมพันธ์     ไชยเพชร                 ผู้อำนวยการโรงเรียน
    26.   ชื่อทีม หลานเจ้าปู่ 3     โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ    จังหวัด  สกลนคร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายรัชพล          น้อยชื่น                  อายุ  22   ปี
                                   2. เด็กชายจักรินทร์  เหมะธุลิน                อายุ  12  ปี  
                                   3. นายวารินทร์      บัวภาคำ                  ผู้ควบคุมทีม โทร  087-217-2712
                                   4. นายพนมพันธ์     ไชยเพชร                 ผู้อำนวยการโรงเรียน
    27.   ชื่อทีม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย      วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย      จังหวัด  เชียงราย
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายวรัญธร  สุพรรณสม                     อายุ  20  ปี
                                   2. นายกฤษณะ  วงค์จันพา                     อายุ  20  ปี  
                                   3. นายธนกร     เลิศสกุณี                      ผู้ควบคุมทีม  โทร  082-891-7722
    28.   ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 1  รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัด ชุมพร
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัฐกานต์  อึ้งเซ้ง                      อายุ 17 ปี ม.6
                                    2. นายรวิสุต  มีณรงค์                        อายุ  17 ปี ม.6 
                                    3. นายสรวิศ  มีณรงค์                        ผู้ควบคุมทีม
    29.   ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 2  รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัด ชุมพร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายถนอมพงศ์ แดงขวัญทอง             อายุ 16 ปี ม.5
                                    2. ด.ช.สัจธรรม  อุทธา                       อายุ 14 ปี  ม.2
                                    3. นายภาคิน  ที่รัก                           ผู้ควบคุมทีม
    30.   ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 3  รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัด ชุมพร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายกิติกวิน  กองช่าง                     อายุ 35 ปี
                                    2. นายภานรินทร์   ผุดโรง                  อายุ 17 ปี  ม.6
                                    3. ด.ช.ภูมมินทร์  แผติตะ                   ผู้ควบคุมทีม  
ภาพบรรยาการในวันแข่งขัน