สรุปผลการแข่งขันQuad Rotor สนามที่ 1 ที่เชียงรายการแข่งขันรายการศึกปีกหมุนประลองปัญญา Quad Rotor
ชิงถ้วยพระราชทานสนามที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559
ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มีผู้เข้าแข่งขันรวม 44 ทีม จาก 19 สถาบันการศึกษา

มีผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ทีม บรบือวิทยาคาร   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัด มหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา          อายุ 16 ปี
                          2. นายภูมินทร์ ทินช่วย           อายุ 15 ปี  
                          3. นายบรรลุ สุขุนา                ผู้ควบคุมทีม
                          4.  นายสุรชัย นธีนาม             ครู/ที่ปรึกษา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ทีม ตะโกราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด นครราชสีมา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายณัฐพล  โฉมพลกลัง     อายุ  21  ปี
                         2. นายสัมฤทธ์   ยืนยั่ง            อายุ 25  ปี  
                         3. ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย      ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
ทีม นเรศวร   มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด พิษณุโลก
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายศรรักษ์  คำป้อม           อายุ  20  ปี
                         2. นายพงษ์นิรันดร์  เลิศรัศมี     อายุ  19  ปี  
                         3. นายอภิสิทธิ์  เพ็ชรเจริญ       ผู้ควบคุมทีม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
ทีม ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 2  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  จังหวัด ชุมพร
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายถนอมพงศ์ แดงขวัญทอง    อายุ 16 ปี 
                          2. ด.ช.สัจธรรม  อุทธา                อายุ 14 ปี  
                          3. นายภาคิน  ที่รัก                     ผู้ควบคุมทีม