เก็บตกบรรยากาศการอบรม Smart Drone


            เก็บตกภาพบรรยากาศการอบรม Smart Drone เพื่อการศึกษา เมื่อ วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอ นาทวี  จังหวัด สงขลา

            ครั้งแรกกับการจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนอัจฉริยะ” (Smart Drone) "หนูน้อยจ้าวเวหา"ชายแดนใต้   เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอากาศยาน
Drone ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างมากในปัจจุบัน ให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Drone โดยจะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นการพัฒนาทักษะด้วยนวัตกรรม “Drone” หรือที่เรียกว่า STEAM learning (S=Science, T=Technology, E= Engineering, A= Art, M=Mathematics) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และ พัฒนาทักษะด้านการเขียน program ในการควบคุม Drone เบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls)  ซึ่งเป็นการพัฒนาด้าน Software ของอากาศยาน Drone

ภาพบรรยากาศการอบรม