อบรมฟรี การเขียนโปรแกรมพัฒนา Software เพื่อควบคุมฝูงโดรน         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนืคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมพัฒนา Software  เพื่อควบคุมฝูงโดรน ให้กับเด็กและเยาวชน ฟรี วันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
       รับสมัครภาคละ 25 ทีมเท่านั้น (1 ทีมประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 2 คน)  โรงเรียนที่สนใจรีบสมัครด่วน ปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม นี้ ประกาศรายชื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางเวปสมาคม www.rcsayoungpilot.com
        
        **หมายเหตุ  ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม คอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง กำหนดให้ใช้ window 7 หรือ window 10 เท่านั้น

ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ 
1. Drone จำนวน 1 ลำ / ทีม
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด / ทีม
3. อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (ตลอดการอบรม 3 วัน)
4. ค่าที่พักสำหรับทีมที่เข้าอบรม 
5. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม