เปิดอบรม เทคโนโลยีการพัฒนาโดรน “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”ฟรี


              สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนืคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้กับเยาวชน นักประดิษฐ์ ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนในด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

              สมาคมฯขอเชิญชวนครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในการอบรมดังกล่าวส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยส่งใบสมัครมาที่ Email : pisitmit@hotmail.com (ประกาศรายชื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการอบรม
1.   ผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
     โดยสมัครอบรมเป็นทีมๆละ 3 คน (ครู 1 คนและนักเรียน 2 คน)1โรงเรียน สมัครได้ 1 ทีม
2.   รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 100  ทีม จาก 4 ภูมิภาค ดังนี้
      2.1   ภาคเหนือ 25 ทีม
      2.2   ภาคใต้ 25 ทีม
      2.3   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ทีม
      2.4   ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 25 ทีม
3.   ทีมที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครตามหัวข้อที่กำหนดใน  ใบสมัครให้เรียบร้อยส่งมาที่ Email : pisitmit@hotmail.com       
4.   ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าร่วมการอบรม วันที่ 30 สิงหาคม 2562
5.   ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ทาง วช.และสมาคมฯจัดขึ้น (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6.   ส่งใบสมัครมาที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ Email: pisitmit@hotmail.comปิดรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร ในกรณีที่จำนวนทีมครบตามจำนวนที่กำหนด)
ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ 
1. Drone จำนวน 1 ลำ / ทีม
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด / ทีม
3. อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (ตลอดการอบรม 3 วัน)
4. ค่าที่พักสำหรับทีมที่เข้าอบรม จำนวน 1,600 บาท (800 บาท / ทีม จำนวน 2 คืน)
5. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม