ประกาศผลการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองทักษะ"ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สรุปผลการแข่งขัน
รายการ  "ปีกหมุนประลองทักษะ"  ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี  ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙-๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ท่านสนิท แย้มเกสร   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานการมอบรางวัล
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษา จำนวน  30,000 บาท  
ได้แก่ทีม  โรงเรียน เมืองปัตตานี     อำเภอ เมือง     จังหวัด ปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท

ได้แก่ทีม   โรงเรียน ท่าข้ามวิทยาคาร  อำเภอ เมือง    จังหวัด ปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ถ้วยจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท

ได้แก่ทีม   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42  จังหวัด สตูล อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ถ้วยรางวัลจาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน  10,000  บาท  
ได้แก่ทีม   โรงเรียนบ้านตาลีอายร์     อำเภอยะหริ่ง     จังหวัด ปัตตานี  

รางวัลชมเชย 12 รางวัลทุนการศึกษา 1,500 บาท
1    1.  รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
2    2.   รร.ราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี
      3.   รร.บ้านบาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
          4.  รร.ชุมชนบ้านกะมิยอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี
       5.  รร.สุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี
6    6.   รร.บ้านใหม่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
7    7.   รร.คณะราษฎรบำรุงจ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
8    8. รร.บ้านยะต๊ะ อ.รามัน  จ.ยะลา
9    9. รร.นิคมพัฒนวิทย์ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา
    10.   รร.บ้านกรงปินัง  อ.กรงปินัง   จ.ยะลา
    11.   รร.บ้านปากบางตาวา  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
    12.   รร.เทพา  อ.เทพา จ.สงขลา

 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนเชิญ ท่านสนิท แย้มเกสร   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน  30,000 บาท 
ได้แก่ทีม  โรงเรียน เมืองปัตตานี     อำเภอ เมือง     จังหวัด ปัตตานี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ท่านสนิท แย้มเกสร   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
ได้แก่ทีม   โรงเรียน ท่าข้ามวิทยาคาร  อำเภอ เมือง    จังหวัด ปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ถ้วยจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
ได้แก่ทีม   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42  จังหวัด สตูล อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ถ้วยรางวัลจาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
พร้อมทุนการศึกษาจำนวน  10,000  บาท  
ได้แก่ทีม   โรงเรียนบ้านตาลีอายร์     อำเภอยะหริ่ง     จังหวัด ปัตตานี  


รางวัลชมเชย 12 รางวัลทุนการศึกษา 1,500 บาท
 1.  รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
 2.  รร.ราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี
 3.  รร.บ้านบาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 4.  รร.ชุมชนบ้านกะมิยอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี
 5.  รร.สุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี
 6.   รร.บ้านใหม่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 7.  รร.คณะราษฎรบำรุงจ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
 8.  รร.บ้านยะต๊ะ อ.รามัน  จ.ยะลา
 9.  รร.นิคมพัฒนวิทย์ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา
 10.  รร.บ้านกรงปินัง  อ.กรงปินัง   จ.ยะลา
 11.  รร.บ้านปากบางตาวา  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 12.  รร.เทพา  อ.เทพา จ.สงขลา


  รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม
  รร.ท่าข้ามวิทยาคาร อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี  (ทีม 16)
  1.       นายวีรวัฒน์  ยอดศรี                             นักบิน                อายุ 16 ปี            ม.4
  2.       นายภูริภัทร  นกคุ้มทอง                          ผู้ช่วยนักบิน         อายุ 16 ปี            ม.4
  3.       นายนรูดีน เจ๊ะเม๊าะ                              ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.ราชประชานุเคราะห์40 จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  (ทีม 31)
  1.       นายพาลีสันต์  อาบู                               นักบิน                อายุ 16  ปี           ม.4
  2.       ด.ช. มูฮัมมัด  อุสมันบาฮา                      ผู้ช่วยนักบิน          อายุ  14 ปี           ม.2
  3.       นายมูหมัดราวี  เจ๊ะและ                         ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.ชุมชนบ้านกะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี  (ทีม 34)
  1.       ด.ช.กอมารุซซามัน แวอูเซ็ง                     นักบิน                 อายุ 13 ปี            ม.2
  2.       ด.ช. อัซรี  ยีมะเย็ง                               ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 13 ปี            ม.2
  3.       นายเจษฎา  กอและ                              ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.สุวรรณไพบูลย์  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี  (ทีม 54)
  1.       นายฟัยซัน บินอาแซ                             นักบิน                 อายุ 16 ปี            ม.4 
  2.       นายลุตฟี เบญญากาจ                            ผู้ช่วยนักบิน          อายุ15 ปี             ม.4
  3.       นางสาว ซาวาตี  บือราเฮง                      ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล  (ทีม 61)
  1.       ด.ช.กฤษฎา  พันรัก                               นักบิน                 อายุ 14 ปี            ม.2
  2.       ด.ช.กนกพต  ไซพนัส                             ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 14 ปี            ม.2
  3.       นายธีรวัฒน์  ทองแผ้ว                            ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.บ้านยะต๊ะ อ.รามัน  จ.ยะลา (ทีม 82)
  1.       ด.ช.นิฟาเดล  เดะมะแอ                         นักบิน                 อายุ 12 ปี            ป.6
  2.       ด.ช.ซาฮีดีน  อีแต                                 ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 12 ปี           ป.6
  3.       นายมูฮำมัดสุกรี  แวอุมา                        ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.บ้านกรงปินัง อ.กรงปินัง  จ.ยะลา  (ทีม 90)
  1.       ด.ช.ฟัดดุลเล๊าะห์  สะอะ                         นักบิน                 อายุ 12 ปี           ป.6
  2.       ด.ช.นาอิฟ  บูงอสายู                             ผู้ช่วยนักบิน           อายุ 12 ปี          ป.6
  3.       นายอิมรอน  ขวัญคาวิน                         ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.เมืองปัตตานี อ.เมือง  จ.ปัตตานี  (ทีม 94)
  1.       นาย ดุษฎี เพ็งอิน                                 นักบิน                อายุ 15 ปี            ม.2
  2.       นาย ธินัญดรดิ์ ศรีษสมุทร                       ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 14 ปี            ม.3
  3.       นาง การะเกตุ ประทานชวโน                   ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (ทีม 28)
  1.       นายสรวิศ  ดาราลัญจ์                            นักบิน                อายุ 17 ปี            ม.3
  2.       นายสุวนัย  ศรีทองขวัญ                         ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 17 ปี           ม.5
  3.       นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง                          ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.บ้านบาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ทีม 29)
  1.       ด.ช.อาริส  ซาวา                                  นักบิน                อายุ 13 ปี            ป.6
  2.       ด.ช.อับดุลมาแนง  บาเฮง                       ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 13 ปี            ป.6
  3.       นายชุมานา  มะมะ                               ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.บ้านตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ทีม 42)
  1.       ด.ช.สุฟัน ยาลา                                    นักบิน                อายุ 11 ปี            ป.6
  2.       ด.ช.อาดัม สะมะแอ                              ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 11 ปี            ป.5
  3.       นายวันซามัน  มุซายี                             ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.บ้านใหม่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  (ทีม 51)
  1.       ด.ช.อับดุลเลาะห์  ลาเต๊ะ                        นักบิน                อายุ 11 ปี            ป.6
  2.       ด.ช.ฟัยรุซ  กิจประมงกุล                        ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 12 ปี           ป.6
  3.       นายอานัส  มะเด็ง                                ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.คณะราษฎรบำรุงจ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา (ทีม78)
  1.       นายนิพิฐพนธ์  พุ่มเฉิดฉัน                       นักบิน                อายุ 17 ปี            ม.5
  2.       นายรัฐนันท์  ไชยณรงค์                         ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 17 ปี            ม.5
  3.       นส.ณัฐติกา  เกษตรกาลาม์                      ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.นิคมพัฒนวิทย์ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา (ทีม 81)
  1.       นายอภิเดช  พงษ์ธนู                             นักบิน                 อายุ 16 ปี            ม.4
  2.       นายยศพงศ์  แสงสุวรรณ์                        ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 16 ปี            ม.4
  3.       นายอาซิ  ดราแม                                 ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.บ้านปากบางตาวา  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (ทีม 88)
  1.       ด.ช.มูฮัมหมัดซาคริ มามะ                       นักบิน                 อายุ 11 ปี            ป.5
  2.       ด.ช.ฟุรกอน  ดอเลาะ                            ผู้ช่วยนักบิน          อายุ 12 ปี            ป.6
  3.       นายหนิมะ เดหนิ                                 ครู/ผู้ควบคุมทีม
  รร.เทพา  อ.เทพา จ.สงขลา (ทีม 93)
  1.       นาย ณัฎฐพงษ์ สุวรรณธาดา                    นักบิน                อายุ 18 ปี            ม.6
  2.       นายศุภลักษณ์ ยกรัตน์                           ผู้ช่วยนักบิน         อายุ 16 ปี            ม.5
  3.       นายทนงศักดิ์  ทองสินธุ์                         ครู/ผู้ควบคุมทีม 

  ภาพบรรยากาศการจัดแข่งขันรายการ  "ปีกหมุนประลองทักษะ"  ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี  2562วันที่ 29-30  มิถุนายน  2562  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี