สรุปผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สรุปผลการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 ประเภทยุทธวิธี ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             1.    รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลพระราชทาน  พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
                 ได้แก่ ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2 โรงเรียน พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. นายธนพนธ์  ไชยชมภู          อายุ  18  ปี  ม.6        
                                        2. เด็กชายวีระศักดิ์  วงศ์ราชา     อายุ 13 ปี ม.1
                                   3. นายเพชรยันต์ พนมวนาภิรัติ    ผู้ควบคุมทีม
 
       2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
           ได้แก่  ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1  โรงเรียน พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี           
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. นายวรุต  จวงจันทร์                อายุ  18  ปี  ม.6
                                  2. เด็กชายธีระภัทร  บุตรสิน         อายุ  13  ปี  ม.1
                                  3. นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัติ    ครูคุมทีม    
  3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
            ได้แก่  ทีมประเทียบ 1   โรงเรียน  ประเทียบวิทยาทาน  จ. สระบุรี        
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นาย ธนทร  กลิ่นชื่น               อายุ  17 ปี    ม.6
                                       2.  เด็กชายธรรมพัฒน์   นนยะโส   อายุ  13 ปี    ม.2
                                       3.  นายสมนาม  ณ เชียงใหม่         ครูคุมทีม    
       4.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่  ทีมประเทียบ 3   โรงเรียน  ประเทียบวิทยาทาน  จ. สระบุรี                   
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  เด็กชายชุติพงษ์  บินยะรงค์       อายุ  14 ปี   ม.3  
                                      2.  เด็กชายอภิสิทธิ์ ทองย้อย          อายุ 13 ปี    ม.2
                                      3.  นายสมนาม  ณ เชียงใหม่          ครูคุมทีม
ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             1. รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลพระราชทาน  พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
           ได้แก่  ทีมพลายสยาม  โรงเรียน วัดช่างเคี่ยน  จังหวัด เชียงใหม่
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายหนุ่ม ลุงแดง
                                     2. นายหนุ่มเมือง นาทอง
                                     3. เด็กชายแสงเครือ ยาวงค์       
       2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
            ได้แก่  ทีม RD รัษฎา  โรงเรียน รัษฏา   จังหวัด ตรัง 
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายอณุพงศ์  เกตุแก้ว
                                     2. เด็กหญิงณัฎฐา  เพ็ญพอรู้
                                     3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  บุญเกื้อ     
        3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
            ได้แก่  ทีมนเรศเวหา   โรงเรียนเทพา    จังหวัด สงขลา     
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  ด.ช.ชญานนท์ จองหนุ่ย
                                    2. ด.ช.วรวุธ แก้วคีรี
                                    3. ด.ช.สราวุธ จินดาดวง     
        4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
             ได้แก่  ทีม F5E/F  โรงเรียน ดงหลวงวิทยา  จังหวัด มุกดาหาร
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายธเนศพล  ประเสริฐพร
                                     2. นายภัทรพงษ์ คำมุงคุณ
                                     3. นางสาวอริศา  โซ่เมืองแซะ    
ประเภทลำเลียง  ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
      1.  รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัลประทาน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
           ได้แก่  PPW 1   โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา  จังหวัด ร้อยเอ็ด      
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายปฏิภาณ  สีหาบุตร         18  ปี  ม.6
                                    2. นายศุภกฤต  นุ่นนาแซง          16  ปี  ม.5
                                    3. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม   ครูควบคุมทีม     
      2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
          ได้แก่  ลูกธาตุทอง 7   โรงเรียน  ธาตุทองอำนวยวิทย์  จังหวัด  สกลนคร                                                  รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายชัยพร  กิติการ           18 ปี   ม.6
                                    2. นายอัษฎา  โคธิเสน            16  ปี   ม.4
                                    3. นายชัยเรือง  ไชยคลัง       ครูควบคุมทีม
       3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
          ได้แก่  ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1   ชื่อโรงเรียน พิบูลมังสาหาร    จ.อุบลราชธานี   
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายวรุต  จวงจันทร์              18  ปี  ม.6
                                    2.  เด็กชายอทิวัฒน์ ชัยสัตย์        13  ปี  ม.1
                                    3.  นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัติ  ครูควบคุมทีม
        4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่  PPW 2   โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา  จังหวัด ร้อยเอ็ด     
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายศุภกฤต  นุ่นนาแซง         16  ปี  ม.5
                                     2. นายปฏิภาณ  สีหาบุตร            17  ปี  ม.6
                                     3. นางสมสวย วิชามุข
ประเภทบินนาน  ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
             1.  รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค   14 ปี ม.3
                                    2. เด็กชายสิริโชค  เลิศวิลัย              13 ปี ม.2
                                    3. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค         ครูควบคุมทีม    
      2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
            ได้แก่  วัดหนองสมัคร  โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)  จังหวัดสระบุรี
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.  เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา    15  ปี  ม.3
                                     2.  เด็กหญิงวภวานี  แก้วกร่ำ        10  ปี  ป.4
                                     3. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง  ครูควบคุมทีม     
        3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
           ได้แก่  ปากพลี 7    โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร    จังหวัด นครนายก                                                         รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.  เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองมาก   5  ปี  ม.3
                                    2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองจันทร์มูล    15  ปี  ม.3
                                    3. นายอดิศักดิ์  นันตา               ครูควบคุมทีม     
        4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่  B.P 2  โรงเรียน วัดบ้านพริก  จังหวัดนครนายก
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายจินดา มารศรี            15  ปี ม.3
                                    2. เด็กชายกฤตวัฒน์  แจ่มดี         15  ปี ม.3
                                    3. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค     ครูควบคุมทีม     
ประเภทบินผาดโผน (ลอดห่วง)  ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
            1.  รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลประทาน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
           ได้แก่  B.P 3  โรงเรียน วัดบ้านพริก   จังหวัดนครนายก
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค    14 ปี ม.3
                                    2. เด็กชายวสุธา   มณีพันธ์                13  ปี ม.2
                                    3. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค           ครูควบคุมทีม
      2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
            ได้แก่  วัดหนองสมัคร  โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)  จังหวัดสระบุรี   
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา            5  ปี  ม.3
                                    2. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีสังวาลย์          10  ปี  ป.4
                                    3. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม               ครูควบคุมทีม     
      3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
           ได้แก่  ปากพลี 6   โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร  จังหวัด นครนายก  
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองมาก     15  ปี  ม.3
                                    2. เด็กชายไอยรา  ใหม่ละออ            15  ปี  ม.3
                                    3. นายอดิศักดิ์  นันตา                   ครูควบคุมทีม
       4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่  B.P 3  โรงเรียน วัดบ้านพริก   จังหวัดนครนายก
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค    14 ปี ม.3
                                    2. เด็กชายวสุธา   มณีพันธ์                13  ปี ม.2
                                    3. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค           ครูควบคุมทีม
 ประเภททิ้งสัมภาระลงตรงจุด ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ                   1.รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลประทาน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
           ได้แก่  ปากพลี 2   โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร   จังหวัด นครนายก  
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองมาก    15 ปี  ม.3
                                    2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองจันทร์มูล   15 ปี  ม.3
                                    3. นายอดิศักดิ์  นันตา                ครูควบคุมทีม
      2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
          ได้แก่  B.P 4  โรงเรียน วัดบ้านพริก   จังหวัด นครนายก           
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายจินดา   มารศรี              15  ปี ม.3
                                    2. เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค  14 ปี ม.3
                                    3. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค     ครูควบคุมทีม
      3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
           ได้แก่  ปากพลี 4  โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร   จังหวัด นครนายก 
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายณัฐพล  ศรีโพธิ์เผือก     14 ปี  ม.2
                                    2. เด็กชายพัทธดนย์  มีเหม็ง          14 ปี  ม.2
                                    3. นายอดิศักดิ์  นันตา                   ครูควบคุมทีม
       4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
            ได้แก่  ลูกธาตุทอง 3   โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์  จังหวัด สกลนคร
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายกิตติภณ  เวสา         14  ปี  ม.2
                                      2. เด็กชายบุรินทร์  น้อยพรม       14  ปี  ม.2
                                      3. นายชัยเรือง  ไชยคลัง           ครูควบคุมทีม    

    รางวัลขวัญใจมหาชน   ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท
          ได้แก่  SLC ฉะเชิงเทรา   โรงเรียน เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายภวัต  ท้วมพงษ์
                                    2. เด็กหญิงจิราภา  พันธ์เพ็ง
                                    3. เด็กหญิงธนพรรณ  โลหะจีรัง