เพิ่มเติมกติกาการแข่งขันเครื่องบิน 2 ช่องสัญญาณพื่อความเข้มข้นของการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา"ในปีนี้ได้มีการปรับกติกาการแข่งขันเล็กน้อยเพิ่อเพิ่มทักษะและความมันส์ในเกมส์การแข่งขัน "หนุน้อยจ้าวเวหา"ปี 8 นักกีฬาควรเตรียมความพร้อมในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ที่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
กติกาการแข่งขันเครื่องบินจำลอง  “หนูน้อยจ้าวเวหารุ่น 2 ช่องสัญญาณ ปี 8
ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง)
ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์/ผู้ควบคุม 1 ท่าน
เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้
วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขันเป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180  จำนวน 2 ตัว ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินมาเอง อนุญาตให้เตรียมมาได้มากกว่า 1 ลำ 
   โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน 
-  เวลาในการแข่งขัน 2 นาที ถ้าเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถนำเครื่องบิน 
   บินต่อได้จนหมดเวลา
-  ต้องปล่อยเครื่องบินและควบคุมการบิน ตรงพื้นที่ ที่กรรมการกำหนด
เครื่องบิน บินลอดบ่วงได้ จึงจะได้คะแนน
-  
บ่วงที่ใช้ในการแข่งขันมีลักษณะเป็นซุ้มลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตรจำนวน 2 ห่วง 
   วางในแนวเดียวกันตามยาว(หน้ากระดาน) ระยะห่างตามกรรมการกำหนดโดยมีคะแนน
    ห่วงละ 50 คะแนน
 ผู้แข่งขันสามารถลอดห่วงใด ก่อนหลังก็ได้ และสามารถลอดเข้าทางทิศทางใดของห่วงก็ได้
ในระหว่างแข่งขันหากเครื่องบินตกเสียหาย ไม่สามารถบินแข่งขันต่อไปได้ ให้ยุติการแข่งขัน
- ให้คะแนนตามบ่วงที่บินลอดได้ ทีมใดทำคะแนนรวมได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ 

 ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
-  ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์/ผู้ควบคุม 1 ท่าน
-  เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้
วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
อุปกรณ์ กำหนดให้ใช้มอเตอร์180 จำนวน ตัว    ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินมาเอง อนุญาตให้เตรียมมาได้มากกว่า 1 ลำ โดยต้องผ่าน
   การตรวจสอบจากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน
 
สัมภาระที่ใช้ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง กำหนดให้มีรูปลักษณะเป็นถุงหูรูด       
   (ลักษณะคล้ายถุงยังชีพ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 X 5 เซนติเมตร (ฐานกว้างไม่ต่ำกว่า 5 ซม.และ
   สูงไม่ต่ำกว่า 5 ซม.) น้ำหนักไม่จำกัด
-  
ผู้ควบคุมเครื่องบิน ต้องยืนบินอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนด ในกรณีที่ผู้ช่วยนักบินเป็นผู้กดปลด
   สัมภาระ ตำแหน่งที่ยืนจะต้องอยู่ข้างนักบินในขณะกดปลดสัมภาระ (ไม่ให้ลงไปยืนในสนาม)
 
เป้าคะแนนจะมีการยกระดับให้อยู่สูงขึ้นจากพื้นไม่เกิน 1 เมตร (ตามรูป)
ให้ผู้เข้าแข่งขันบินทิ้งสัมภาระ เหนือเป้าหมายที่กำหนด  โดยจะมีคะแนนในเป้าที่แตกต่างกัน
   ตามลำดับให้ทิ้งสัมภาระได้ 2 ครั้งแล้วนำคะแนนมารวมกัน
-  การตัดสิน ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ  
-  กรณีทิ้งสัมภาระไม่ลงเป้าคะแนน ให้วัดระยะจากจุดกึ่งกลางเป้าคะแนนไปยังจุดที่สัมภาระตก
   อยู่ โดยทีมที่วัดระยะได้ใกล้ที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
เวลาในการแข่งขัน 2 นาที ถ้าเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถส่งเครื่องบิน  บินต่อได้
   จนหมดเวลา
ในกรณีที่ทิ้งสัมภาระอยู่ในวงคะแนน หากเครื่องบินตกอยู่ในกรอบเป้าคะแนน ถือว่าไม่ได้
   คะแนน   
 
     ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้
ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์/ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน
 
ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างและออกแบบเครื่องบินให้เป็นรูปช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญญาลักษณ์ประจำ
   ชาติไทย พร้อมกับนำเสนอและบินเก็บคะแนนที่สนามแข่งขัน (ต้องเตรียมอุปกรณ์มาสร้างเอง
   ที่สนามแข่งขัน)
วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180   ไม่กำหนดจำนวนมอเตอร์   ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบเครื่องบินให้เป็นรูปช้าง  และทำโครงงานเป็นรูปเล่ม 3 ฉบับ ส่งให้
   กรรมการ (สามารถเตรียมความพร้อมมาจากบ้านได้)
-   นักเรียนต้องนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อให้คะแนน สร้างสรรค์ 
    สวยงาม
-   คะแนน แบ่งเป็นคะแนนสร้างสรรค์สวยงาม 70 คะแนน   คะแนนบินได้ 30 คะแนน
             คะแนนสวยงาม 70 คะแนน ประกอบด้วย 
                        คะแนนการออกแบบตามหลักอากาศพลศาตร์       20    คะแนน
                        คะแนนความประณีตสวยงาม          20    คะแนน
                        คะแนนเอกสารรายงาน                 10    คะแนน
                        คะแนนการนำเสนอ                     15   คะแนน
                        คะแนน ถาม-ตอบ                         5    คะแนน
-   ทำการแข่งขันการบิน กำหนดเวลาการแข่งขัน นาที
    คะแนนบินได้ 30 คะแนน   ดังนี้  (บินได้ไม่ถึง  20  วินาทีถือว่าบินไม่ได้ จะไม่ได้คะแนนบิน)
                      บินได้   40-59  วินาที                 10    คะแนน
                      บินได้   60-79  วินาที                 15    คะแนน
                      บินได้   80-99  วินาที                 20    คะแนน
                      บินได้ 100-119  วินาที               25    คะแนน
                      บินได้ 120  วินาที                     30    คะแนน
ห้ามนำเครื่องบินต้นแบบที่สร้างไว้แล้วเข้ามาในสนามการแข่งขัน
-  การบิน ผู้ควบคุมเครื่องบินต้องอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนดและบินเหนือบริเวณพื้นที่ ที่
   กรรมการกำหนด
-  การตัดสิน นำคะแนนสร้างสรรค์สวยงามและคะแนนบินได้มารวมกัน ทีมใดได้คะแนนสูงสุด
   เป็นผู้ชนะ
การบินรอบชิงชนะเลิศคิดตามเวลาที่บินได้เป็นคะแนนอีก 30 คะแนนรวมกับคะแนนเดิมใน
   รอบคัดเลือก ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ
  ประเภทบินนาน
-   ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์/ผู้ควบคุม 1 ท่าน
-   เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้
-   เครื่องวิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
-   อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180 จำนวน 2 ตัว  ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-   ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง โดยต้องผ่านการตรวจสอบจาก
    กรรมการก่อนทำการแข่งขัน
-   การแข่งขัน แข่งขันพร้อมกันครั้งละ ทีม
-   ต้องบินเหนือบริเวณพื้นที่สนามแข่งขัน ถ้าทำการบินได้นาน 2 นาทีจะได้ 5 คะแนน
-   กรณีที่บินไม่ครบ 2 นาที ให้นับคะแนนเป็นเวลาที่บินได้จริง
-   หลังจากครบ 2 นาที กรรมการจะเป่านกหวีดให้ทุกลำลงจอดในเป้าคะแนนของตนเอง 
    ภายใน 30 วินาที 
-   
เป้าคะแนนจะมีการยกระดับให้อยู่สูงขึ้นจากพื้นไม่เกิน  1 เมตร (ตามรูป)  
-   หากเกิน 30 วินาที ถือว่าได้เพียงคะแนน 5 คะแนน
-   เครื่องบินที่ลงจอดตรงเป้าคะแนน จะมีคะแนนบวกให้อีก 5, 4 ,2 ตามลำดับ ผู้ที่ได้คะแนน
    รวมมากที่สุดและใช้เวลาในการลงจอดน้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะ
-   เครื่องบินตก หรือตกบนสิ่งก่อสร้างหรือค้างต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ให้ถือว่าสิ้นสุดการแข่งขัน
    ไม่มีคะแนน
-   เครื่องบินจะต้องลงในสนามเท่านั้นจึงจะนับคะแนนให้ หากตกนอกสนามถือว่าไม่มีคะแนน
 
หมายเหตุ  กติกาการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
 ขอให้ทุกท่านโชคดี
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2559