กติกาการแข่งขันประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้


            สำหรับการแข่งขันเครื่องบิน"หนูน้อยจ้าวเวหา" ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้
ในปีนี้ทางคณะกรรมการกำหนดโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างและประดิษฐ์เครื่องบินให้เป็นเป็นรูปช้าง
ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์มาสร้างและประดิษฐ์
กันสดๆในสนาม ซึ่งจะมีเวลาให้สร้าง 5 ชั่วโมงต้องสร้างให้เสร็จ ผู้เข้าทำการแข่งขัน 1 ทีมมี 3 คน
ผู้ที่สร้างและประดิษฐ์เครื่องบินจะต้องเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น ในกรณีทีมีครู/อาจารย์
เป็นผู้ควบคุมทีมไม่อนุญาตให้ครู/อาจารย์ร่วมทำการประดิษฐ์เครื่องบิน แต่สามารถควบคุมการบิน
ของนักเรียนได้
กติกาประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้
-  ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์/ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างและออกแบบเครื่องบินให้เป็นรูปช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำ
   ชาติไทย พร้อมกับนำเสนอและบินเก็บคะแนนที่สนามแข่งขัน (ต้องเตรียมอุปกรณ์มาสร้างเอง
   ที่สนามแข่งขัน)
-  วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
-  อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180   ไม่กำหนดจำนวนมอเตอร์   ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบเครื่องบินให้เป็นรูปช้าง  และทำโครงงานเป็นรูปเล่ม 3 ฉบับ ส่งให้
   กรรมการ (สามารถเตรียมความพร้อมมาจากบ้านได้)
-  นักเรียนต้องนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อให้คะแนน สร้างสรรค์สวยงาม
-  คะแนน แบ่งเป็นคะแนนสร้างสรรค์สวยงาม 70 คะแนน   คะแนนบินได้ 30 คะแนน
             คะแนนสวยงาม 70 คะแนน ประกอบด้วย
                        คะแนนการออกแบบตามหลักอากาศพลศาตร์       20    คะแนน
                        คะแนนความประณีตสวยงาม          20    คะแนน
                        คะแนนเอกสารรายงาน                 10    คะแนน
                        คะแนนการนำเสนอ                     15   คะแนน
                        คะแนน ถาม-ตอบ                         5    คะแนน
-   ทำการแข่งขันการบิน กำหนดเวลาการแข่งขัน 2  นาที
    คะแนนบินได้ 30 คะแนน   ดังนี้  (บินได้ไม่ถึง  20  วินาทีถือว่าบินไม่ได้ จะไม่ได้คะแนนบิน)
                      บินได้   40-59  วินาที                 10    คะแนน
                      บินได้   60-79  วินาที                 15    คะแนน
                      บินได้   80-99  วินาที                 20    คะแนน
                      บินได้ 100-119  วินาที               25    คะแนน
                      บินได้ 120  วินาที                      30    คะแนน
-  ห้ามนำเครื่องบินต้นแบบที่สร้างไว้แล้วเข้ามาในสนามการแข่งขัน
-  การบิน ผู้ควบคุมเครื่องบินต้องอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนดและบินเหนือบริเวณพื้นที่ ที่
   กรรมการกำหนด
-  การตัดสิน นำคะแนนสร้างสรรค์สวยงามและคะแนนบินได้มารวมกัน ทีมใดได้คะแนนสูงสุด
   เป็นผู้ชนะ
-  การบินรอบชิงชนะเลิศคิดตามเวลาที่บินได้เป็นคะแนนอีก 30 คะแนนรวมกับคะแนนเดิมใน
   รอบคัดเลือก ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ