ผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"นัดพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ


             ผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

ประเภทบินผาดโผน(ลอดบ่วง)
รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท                
ชื่อทีม หนองสมัคร 2  โรงเรียน วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี
1.ด.ช.ธีรศักดิ์   สีเงิน               อายุ 13 ปี  ม.2       
2.ด.ช.ธนภูมิ   ชูกำแพง            อายุ 13 ปี  ม.1
3.น.ส.รวีวรรณ   พันธ์ช่อทอง    ผู้ควบคุมทีม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท  
ชื่อทีม หนองสมัคร 1  โรงเรียน วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี
1.ด.ช.อิศวะ   มณีเนตร        อายุ 13 ปี ม.2
2.ด.ช.ปรเมศ   ศรีเงิน          อายุ 12 ปี  ชั้นม.1
3.น.ส.อรอนงค์   จูมคอม      ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
ชื่อทีม ขุขันธ์ 1  โรงเรียน ขุขันธ์  จังหวัด ศรีสะเกษ
1.ด.ช ชินวัตร  บุญสมยา        อายุ  13 ปี  ม.1      
2.ด.ช.วุฒิพงษ์  อ่อนคำ          อายุ  13 ปี  ม.1      
3.นายอภิชาติ  บุญสมยา         ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
ชื่อทีม ขุขันธ์ 3  โรงเรียน ขุขันธ์  จังหวัด ศรีสะเกษ
1.ด.ญ วราภรณ์   สว่างภพ              อายุ  15 ปี  ม.3      
2.ด.ญ. ณัฐธวรรณ จุงกระโทก          อายุ 14 ปี  ม.3      
3.นายอภิชาติ  บุญสมยา                 ผู้ควบคุมทีม 


ประเภททิ้งสัมภาระลงตรงจุด
รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท                 ชื่อทีม ลูกพระครูพิศาล 3 โรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา   จังหวัด ขอนแก่น
1.ด.ช.ฐิติศักดิ์  สุภาพ                     อายุ  14 ปี ม.3
2.ด.ช.อัษฎากรณ์  สำนักบ้านโคก     อายุ 14 ปี ม.2
3.นางณัฐพัชร์  งานไว                     ผู้ควบคุมทีม  


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท 
ชื่อทีม ลูกธาตุทอง 4  โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์   จังหวัดสกลนคร
1.ด.ช.จรัญ  ศรีสถาน         อายุ 15 ปี ม.3    
2.ด.ช.ชัยพร กิจติการ         อายุ  13 ปี ม.1    
3.นายชัยเรือง ไชยคลัง      ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
ชื่อทีม ปากพลี 1  โรงเรียน โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร   จังหวัด  นครนายก
1.ด.ช พชรพล  แสงอินทร์   อายุ 13 ปี ม.1
2.ด.ช.ภูริ  มีมั่งคั่ง               อายุ 13 ปี ม.1
3.นายอดิศักดิ์  นันตา          ผู้ควบคุมทีม  


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
ชื่อทีม ลูกธาตุทอง 1  โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์      จังหวัด สกลนคร
1.ด.ช.นนทวัฒน์  สินเหล็ก     อายุ 15 ปี ม.3    
2.ด.ช.กษมา แก้วลอดหล้า      อายุ 15 ปี ม.3    
3.น.ส.นิรินทร  แสนพันนา      ผู้ควบคุมทีม


ประเภทบินนาน
รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท 
ชื่อทีม ประเทียบ 5 โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน  จังหวัด สระบุรี
1.ด.ช.พรเทพ    ปิ่นสวาท    อายุ 14 ปี ม.3
2.ด.ช.ธนภัทร ทับสาร         อายุ 14 ปี ม.3
3.นายสมนาม  ณ เชียงใหม่  ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท 
ชื่อทีม วัดบ้านพริก 1  โรงเรียน วัดบ้านพริก   จังหวัด นครนายก
1. ด.ช.อนุรักษ์  ขันขาว                อายุ 15 ปี ม.3
2. นายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค     อายุ 12 ปี ป.6 
3.อ.กฤต  หอมเกษร                      ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
ชื่อทีม RB สวงษ์วิทย์ 6  โรงเรียน สวงษ์วิทยาคม   จังหวัด ศรีสะเกษ                            
1. ด.ช นวพล  ดินไธสง      อายุ  14   ปี  ม.3
2. ด.ช.จิรากร  สว่างภพ      อายุ  12  ปี  ม.1                             
3. นายบุตรดา   จันทเสน    ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
ชื่อทีม ปากพลี 5    โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร  จังหวัด นครนายก
1. ด.ช.พชรพล  แสงอินทร์        อายุ 13 ปี ม.1
2.ด.ช.ภูริ  มีมั่งคั่ง                     อายุ 13 ปี ม.1
3.นายอดิศักดิ์  นันตา                ผู้ควบคุมทีม


ประเภทลำเลียง
รางวัลชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท 
ชื่อทีม ประเทียบ 1  โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน  จังหวัด สระบุรี
1.นายนพพล  เอี่ยมสอาด      อายุ  15  ปี ม.4
2.ด.ช.ธนทร  กลิ่นชื่น           อายุ  14  ปี ม.3 
3.นายสมนาม  ณ เชียงใหม่   ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท 
ชื่อทีม ลูกธาตุทอง 6  โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์    จังหวัด สกลนคร
1.ด.ช.นนทวัฒน์  สินเหล็ก     อายุ  15 ปี  ม.3    
2. ด.ช.ชัยพร  กิจติการ          อายุ  15 ปี  ม.3    
3.นายชัยเรือง  ไชยคลัง        ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
ชื่อทีม ปาโมกแอร์ฟอซร์    โรงเรียน ปาโมกข์วิทยาภูมิ  จังหวัด  อ่างทอง
1.นายปริญญา   เจริญใจ            อายุ  16  ปี ม.5
2.น.ส.เกศราพร  ฤกษ์ยรรยงค์     อายุ  16 ปี ม.5
3.นาย ยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์         ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
ชื่อทีม ลูกธาตุทอง 5   โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์        จังหวัด  สกลนคร
1.นายบรรณสรณ์  สิงห์ไชย       อายุ  16  ปี  ม.4    
2.ด.ช.กษมา  แก้วลอดหล้า       อายุ  15 ปี  ม.3 
3. น.ส.นิรินทร  แสนพันนา       ผู้ควบคุมทีม


ประเภทยุทธวิธี
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท  
ชื่อทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1  โรงเรียน พิบูลมังสาหาร    จังหวัด  อุบลราชธานี
1.ด.ช.วรุต  จวงจันทร์          อายุ 15  ปี ม.3
2.ด.ช.พีระพัฒน์  อินยู          อายุ 15  ปี ม.3
3.นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต  ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท 
ชื่อทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2  โรงเรียน พิบูลมังสาหาร    จังหวัด อุบลราชธานี
1.ด.ช.ธนพนธ์  ไชยชมภู      อายุ 15  ปี ม.3
2. ด.ช.กิตติศักดิ์  มงคล       อายุ 15  ปี ม.3
3. นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
ชื่อทีม ปาโมกแอร์ฟอซร์    โรงเรียน ปาโมกข์วิทยาภูมิ  จังหวัด  อ่างทอง
1.นายปริญญา   เจริญใจ          อายุ  16  ปี ม.5
2.น.ส.เกศราพร  ฤกษ์ยรรยงค์  อายุ  16 ปี ม.5
3.นาย ยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์      ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
ชื่อทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3   โรงเรียน พิบูลมังสาหาร    จังหวัด อุบลราชธานี
1.ด.ช.กันยาฤทธิ์  สำเภา      อายุ 13  ปี ม.1
2.ด.ช.ธนาดล  วงศ์พันธ์       อายุ 14  ปี ม.2
3.นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต    ผู้ควบคุมทีม


ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท 
ชื่อทีม WINDA  TEAM   โรงเรียน. เซนต์แอนโทนี   จังหวัด ฉะเชิงเทรา
1.ด.ช.ศิรวิทย์  ขำคม                     อายุ 8 ปี    ป.3
2. ด.ย.วณิชาพร  รัตโน                  อายุ 14 ปี  ม.2
3. นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี     ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท
ชื่อทีม หลานเจ้าปู่ 4   โรงเรียน  มัธยมวาริชภูมิ     จังหวัด สกลนคร  พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท 
1.นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ   อายุ  15  ปี ม.3
2.น.ส.ปภัสสร   โอตพล        อายุ   15  ปี ม.3
3. นายวารินทร์   บัวภาคำ     ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
ชื่อทีม หลานเจ้าปู่ 3   โรงเรียน  มัธยมวาริชภูมิ     จังหวัด สกลนคร
1.นาย ศราวุธ  สีระวัน        อายุ 15  ปี ม.3
2. น.ส.ธัญจิรา  กัลยาไสย  อายุ  15  ปี ม.3
3.นายวารินทร์   บัวภาคำ   ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
ชื่อทีม พลายแก้ว    โรงเรียน วัดช่างเคี่ยน    จังหวัด เชียงใหม่                        
1.ชื่อ ด.ช.หนุ่ม   ลุงแดง    อายุ 14 ปี ป.5
2.ด.ช.สุดฟ้า  สร้อยคำ      อายุ 14 ปี  ม.3  
3.อ.นภดล   สุขดี             ผู้ควบคุมทีม


ประเภท “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” (Quad rotor)
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท 
ชื่อทีม ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 1   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
1.นายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ     อายุ 17 ปี ม.5
2.นายปิติภัทร  ปริตโตทก           อายุ 17 ปี ม.5
3.นายวศิน   มังคลาด                 ผู้ควบคุมทีม  


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท 
ชื่อทีม ม.นเรศวร    มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด  พิษณุโลก   
1.นายศรรักษ์  คำป้อม            อายุ 21 ปี ปี 3
2.นายพงษ์นิรันดร์  เลิศรัศมี    อายุ 20 ปี ปี 2
3.นายอภิสิทธิ์  เพ็ชรเจริญ      ผู้ควบคุมทีม 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
ชื่อทีม มทร. ล้านนา เชียงใหม่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
1.นาย สธน   สมฤทธิ์           อายุ 20  ปี
2.นายปิติภัทร  ปริตโตทก     อายุ 16 ปี
3.นาย วศิน  มังคลาด          ผู้ควบคุมทีม  


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
ชื่อทีม คนขุนเขา ราชประชานุเคราะห์ 56    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  จังหวัดน่าน
1.นายวีรเทพ  อัชฒาสัย             อายุ 18 ปี ปี 1
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์   
3. นายปรัชญา สมณะช้างเผือก   ผู้ควบคุมทีม


 ประเภท “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” (Mini Quadrotor)
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร    พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท 
ชื่อทีม มทร. ล้านนา เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
1.นาย สธน   สมฤทธิ์           อายุ 20  ปี ปี 2
2.นส.ปิยนุช ลิ้มสมบูรณ์        อายุ 22 ปี ปี 4
3.ว่าที่รต.ปรีชา ลิ้มสมบูรณ์    ผู้ควบคุมทีม  


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท 
ชื่อทีม ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 8  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
1.นายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ  อายุ 17 ปี ม.5
2.นายปิติภัทร  ปริตโตทก        อายุ 17 ปี ม.5
3.นายวศิน   มังคลาด  ผู้ควบคุมทีม 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
ชื่อทีม ม.นเรศวร   มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด  พิษณุโลก
1.นายศรรักษ์ คำป้อม            อายุ 21 ปี ปี 3
2.นายพงษ์นิรันดร์ เลิศรัศมี    อายุ 20 ปี ปี 2
3.นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรเจริญ      ผู้ควบคุมทีม 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 
ชื่อทีม ขุขันธ์ 1  โรงเรียน ขุขันธ์     จังหวัด  ศรีสะเกษ
1.ด.ช ชินวัตร  บุญสมยา     อายุ 13  ปี ม.1
2.ด.ช.วุฒิพงษ์  อ่อนคำ       อายุ 13  ปี ม.1
3.นายอภิชาติ  บุญสมยา     ผู้ควบคุมทีม