กติกาการแข่งขัน Quadrotorสนามนัดพิเศษ

ประเภท ปีกหมุนประลองปัญญา (Quad rotor)  
    กติกาการแข่งขัน 
             
  1. กำหนดให้ใช้ Quad rotor (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใด ก็ได้ในการแข่งขัน โครงสร้างของอากาศยาน  อุปกรณ์สำหรับหิ้วและปล่อยสัมภาระ และอุปกรณ์ติดตั้งกล้อง จะต้องออกแบบและสร้างขึ้นมาเอง  
  2. กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสัมภาระมาเองโดยสัมภาระที่ใช้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำด้วยวัสดุใดก็ได้ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 3 x 3 x 3 นิ้ว
  3. กำหนดเวลาปฏิบัติ ภารกิจ 2.30 นาที จะต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จแต่ละด่านตามลำดับ
  4. คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน ถ้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จทุกด่าน
  5. แข่งครั้งละ 2  ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากกว่า และ ปฏิบัติภารเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
  6. ถ้าภายในเวลา 2.30 นาที ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ
  1. หัวหน้าคณะกรรมการ การแข่งขันจะเป็นผู้ชี้ขาด ผลการแข่งขัน
  2. กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขัน 1  ทีม ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 3 คน
     
   รูปแบบการแข่งขัน
1.   แข่งครั้งละ 2 ทีมพร้อมกัน
2.   ผู้เข้าแข่งขันยืนอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนด บังคับอากาศยานเริ่มจากจากจุด start
         3.  ด่านที่หนึ่ง ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินอ้อมหลัก 3 หลักด่านนี้มี 30 คะแนน
         4.  ด่านที่สอง ให้ผู้เข้าแข่งขันบินลอดอุโมงค์จากด้านบนลงล่างสำรวจป้ายภาพโดยดูภาพผ่านทาง
             จอมอนิเตอร์ว่าเป็นป้ายอะไรจากนั้นเขียนลงกระดานบอร์ดด่านนี้มี 20 คะแนน
         5. ด่านที่สาม จะมี กล่องวางอยู่ 6 ใบ และมีป้ายภาพที่ผู้เข้าแข่งขันสำรวจไว้อยู่ในนั้น ให้ผู้เข้า
             แข่งขันบินไปทิ้งสัมภาระที่ลำเลียงมาลงในกล่องที่มีป้ายตรงกับที่สำรวจไว้ ด่านนี้มี 30 คะแนน 
         6. ด่านที่สี่ให้ผู้เข้าแข่งขันบินเข้าโจมตีลูกโป่งให้แตกด่านนี้มี 10 คะแนน
         7. จากนั้นนำเครื่องลงจอดที่จุด Finish เป็นอันเสร็จสิ้น ภารกิจ  ด่านนี้ มี  10 คะแนน


    ***กติกาการแข่งขัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน***