ประกาศปิดรับสมัครการอบรม Mini Quad ครูชายแดนใต้

                   ประกาศปิดรับสมัคร โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัดขนาดเล็ก (Mini Quad) ให้กับครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว จึงขอปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                   หากโรงเรียนใดยังไม่ได้สมัครและมีความประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมขอให้ส่งรายชื่อมาเป็นข้อมูล       ไว้ที่สมาคมฯ ที่  email : pisitmit@hotmail.com หากสมาคมฯมีโครงการจะเปิดการอบรมในรอบถัดไปจะแจ้งให้ทราบ และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้สำหรับโรงเรียนที่สมัครมาทีหลังและไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้