อบรม Mini Quad ครูชายแดนใต้

ข่าวดีสำหรับครูในเขตพื้นที่เฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้

     สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัดขนาดเล็ก (Mini Quad) ให้กับครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบินอย่างต่อเนื่องและเพื่อต่อยอดการพัฒนาด้านการบินจากเดิมให้เกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขล  จึงขอเรียนเชิญ ครูโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  ๕ จังหวัดชายแดนใต้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและรับมอบอุปกรณ์ฟรี  (รับจำนวนจำกัด ๕๐ โรงเรียนๆละ ๒ ท่าน) หมดเขต ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙