สรุปผลการแข่งขัน Thai PBS Quad rotor "Champ of The Champ"ปี 2559ผลการแข่งขัน Quad rotor Thai PBS "Champ of The Champ" ปี2559
 รางวัลชนะเลิศ  ชื่อทีม ราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    จังหวัด นครราชสีมา
    1.นายณัฐพล  ศรีจันทร์      อายุ 25  ปี
    2.นายนพรัตน์ สาริโก         อายุ 27  ปี
    3.ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 1  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก   จังหวัด  ชุมพร
    1.นายถนอมพงษ์  แดงขวัญทอง อายุ 17  ปี
    2.นายกิตติศักดิ์  มิระสิงห์         อายุ 20  ปี
    3.นางสาวกาญจนา  พราหมโณ ผู้ควบคุมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  คนขุนเขา รปค 56   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัด น่าน
    1.นายวีรเทพ อัชฒาสัย      อายุ 21  ปี
    2.นายปรัชญา สมณะช้างเผือก อายุ 21  ปี
    3.นายสุกิจ สุวรรณ์  ผู้ควบคุมทีม   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ชื่อทีม  ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 1   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
    1.นายสิทธิโชค นาคประเสริฐ อายุ 16  ปี
    2.นายณัชธกฤษณ์ สาระไชย อายุ 16  ปี
    3.นายกรีฑา สาระไชย    ผู้ควบคุมทีม
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม
1. ชื่อทีม มทร. ล้านนา เชียงใหม่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
     1.นาย สธน   สมฤทธิ์ อายุ 20  ปี
     2.ด.ช. เกียรติภูมิ  มะลิทอง อายุ 10  ปี
     3.นาย วัชรากร  มะลิทอง ผู้ควบคุมทีม 
2. ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 2  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก   จังหวัด  ชุมพร
     1.นายกิตติกวิน  กองช่าง อายุ 35  ปี
     2.นายวัชรพร  อ่อนมุข    อายุ 16  ปี
     3.นายเจนวิทย์  กองช่าง ผู้ควบคุมทีม   
3.  ชื่อทีม ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 2  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
     1.นายณัชธกฤษณ์ สาระไชย อายุ 16  ปี
     2.นายสิทธิโชค นาคประเสริฐ อายุ 16  ปี
     3.นายกรีฑา สาระไชย    ผู้ควบคุมทีม
4.  ชื่อทีมคนขุนเขา รปค 56   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัด น่าน
     1.นายวีรเทพ อัชฒาสัย      อายุ 21  ปี
     2.นายปรัชญา สมณะช้างเผือก อายุ 21  ปี
     3.นายสุกิจ สุวรรณ์  ผู้ควบคุมทีม   
5.  ชื่อทีม ขุขันธ์   โรงเรียนขุขันธ์    จังหวัด ศรีสะเกษ    
     1.ด.ช.ชินวัตร  บุญสมยา อายุ 13  ปี
     2.นางประทุม  บุญสมยา  อายุ    ปี
     3.นายอภิชาติ  บุญสมยา    ผู้ควบคุมทีม   
6.  ชื่อทีม ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 1  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก   จังหวัด  ชุมพร
     1.นายถนอมพงษ์  แดงขวัญทอง อายุ 17  ปี
     2.นายกิตติศักดิ์  มิระสิงห์         อายุ 20  ปี
     3.นางสาวกาญจนา  พราหมโณ ผู้ควบคุมทีม
7.  ชื่อทีม  ตะโกราย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   จังหวัด นครราชสีมา
    1.นายณัฐพล  โฉมพลกลัง อายุ 23  ปี
    2.นายมาโนช  ออดจิงหรีด อายุ 35  ปี
    3.ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย ผู้ควบคุมทีม
8.  ชื่อทีม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จังหวัด นครนายก
     1.น.ส.ปิยนุช ลิ้มสมบูรณ์  อายุ  22  ปี
     2.นายปิยวัฒน์ ลิ้มสมบูรณ์  อายุ  16  ปี
     3.น.ส.อรอุมา  ร่วมจิตร์  ผู้ควบคุมทีม
9.  ชื่อทีม  บรบือวิทยาคาร  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัด มหาสารคาม
     1.นายบรรยวัสถ์  สุขุนา   อายุ  17  ปี
     2.นายภูมินทร์  ทินช่วย   อายุ  17  ปี
     3.นายสุรชัย  นธีนาม      ผู้ควบคุมทีม 
10. ชื่อทีม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจังหวัด กรุงเทพมหานคร
    1.นายวีระชาติ ค้ำคูณ        อายุ 21  ปี
    2.น.ส.ศศิ เอี่ยมละออ        อายุ 21  ปี
    3.สุวิจักขณ์ กลั่นประดิษฐ์   ผู้ควบคุมทีม   
11. ชื่อทีม  ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 1   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัด เชียงราย
    1.นายสิทธิโชค นาคประเสริฐ อายุ 16  ปี
    2.นายณัชธกฤษณ์ สาระไชย อายุ 16  ปี
    3.นายกรีฑา สาระไชย    ผู้ควบคุมทีม   
12. ชื่อทีม ราชมงคลอีสาน FC   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัด นครราชสีมา
    1.นายสัมฤทธิ์  ยืนยั่ง         อายุ 27  ปี
    2.นายชยกร พ่วงสายกิ่ม     อายุ 30  ปี
    3.ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย  ผู้ควบคุมทีม 
13. ชื่อทีม ราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    จังหวัด นครราชสีมา
    1.นายณัฐพล  ศรีจันทร์      อายุ 25  ปี
    2.นายนพรัตน์ สาริโก         อายุ 27  ปี
    3.ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย ผู้ควบคุมทีม
14. ชื่อทีม ราชวินิตบางแก้ว  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   จังหวัด สมุทรปราการ
    1.นายศิวกร    ชาติชำนิ       อายุ 17  ปี
    2.นายปฏิภาณ พงษ์ไทย     อายุ 17  ปี
    3.นายอภิกฤษณ์ เลิศธรวรกุลชัย   ผู้ควบคุมทีม   
15. ชื่อทีม แชมป์คำยาง ทีม 1  โรงเรียนคำยางพิทยาคม   จังหวัด สกลนคร
    1.นายอุดมการณ์ ศรีวิเศษ อายุ 18  ปี
    2.นายเกียรติศักดิ์  ร้อยพิลา อายุ 18  ปี
    3.นายนพดล  บุญขันธ์    ผู้ควบคุมทีม   
16. ชื่อทีม  ตะโกราย FC   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   จังหวัด นครราชสีมา
    1.ด.ช.เทพรัตน์  เจียมธนานุรักษ์ อายุ 8  ปี
    2.นายอลงกต เจียมธนานุรักษ์ อายุ 37  ปี
    3.ผศ.ศิริชัย  ลาภาสระน้อย  ผู้ควบคุมทีม